Standpunten 'W'

Wajong

Om Wajongers actief te krijgen op de arbeidsmarkt moet er meer bereidheid komen om werk op te splitsen in verschillende taken die Wajongers wel kunnen uitvoeren. Als dit werk niet gesplitst wordt kunnen veel Wajongers het niet aan, omdat het vaak om veelomvattende of gecompliceerde taken gaat.

De hoogte van de Wajonguitkering moet terug naar 75% van het minimumloon. De verlaging naar 70% zorgt ervoor dat het netto-inkomen van een Wajonger onder het basisbehoeftenbudget van het Nibud valt.

Westelijke Sahara

De Westelijke Sahara wordt sinds 1975 bezet door Marokko. Sinds 1973 is er ook een onafhankelijkheidsbeweging actief, het Polisariofront. De Jonge Democraten zijn van mening dat elk volk recht heeft op zelfbeschikking en dat er dus een referendum over de toekomst van Westelijke Sahara dient te worden gehouden. Ook moet er worden opgetreden tegen de mensenrechtenschendingen door Marokko. Daarom moet de huidige MINUSRO-missie worden uitgebreid.

Producten afkomstig uit de Westelijke Sahara worden nu gelabeld als Marokkaans. De Jonge Democraten vinden dat die producten gelabeld moeten worden als afkomstig uit Westelijke Sahara. Als Marokko daar geen zorg voor draagt of als de EU twijfelt moeten alle producten worden teruggestuurd. Ook moet de Westelijke Sahara wel onder het handelsverdrag van de EU en Marokko vallen.

Wet Flexibilisering en Vereenvoudiging BV-recht

Het minimumkapitaal is niet langer een oprichtingsvereiste voor een bv. Hierdoor zijn ook relevante waarborgen als stortingsaansprakelijkheid voor vennoten alsook de benodigde bankverklaring en evt. accountantsverklaring niet meer vereist. Het minimumkapitaal is een gezonde drempel voor het oprichten van een bv, en daarom moet deze maatregel worden teruggedraaid.

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De Jonge Democraten zijn van mening dat de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dringend aan modernisering toe is. Er zijn echter problemen met een deel van de wet.

Er worden vooral grote vraagtekens geplaatst bij wat ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ wordt genoemd. In de praktijk betreft het het op grote schaal verzamelen van informatie omtrent een specifieke onderzoeksopdracht, maar de toedracht van een dergelijke opdracht en welke gegevens precies verzameld mogen worden, blijft onduidelijk. In principe biedt de wet de mogelijkheid aan de inlichtingendiensten om, naast het gericht aftappen van individuen, nu ook op grote schaal informatie binnen te halen die niet per se van verdachte personen is. Dat betekent niet alleen dat ieders gevoelige informatie plotseling beschikbaar wordt; ook de hooiberg van informatie waarin gezocht wordt naar de ene verdachte speld, wordt steeds verder vergroot. Door de lange bewaartermijn van drie jaar voor brede interceptie-informatie is het te betwijelen of de wet voldoet aan vereisten in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Jonge Democraten vinden dus dat de wet moet worden aangepast om de volgende redenen:

De privacy komt door deze wetswijziging in het geding.
Hoewel vaak een tegenstelling tussen privacy en veiligheid geschetst wordt, kan deze tegenstelling ook strijdig zijn met zichzelf. Een wereld zonder privacy is namelijk ook onveilig. Door het grootschalig aftappen en opslaan van dataverkeer door middel van een sleepnet zullen ook de gesprekken en gegevens van veel onschuldige mensen verzameld worden. Op grote schaal aftappen moet alleen kunnen als dat proportioneel is.

Het nut van het tappen van (meta)data is niet aangetoond. Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak rondom Keith Alexander, de directeur van de NSA. Alexander gaf aan dat de NSA een groot aantal aanslagen heeft voorkomen, maar kon niet aantonen welke rol (meta)data hierin heeft gespeeld.

Wat willen de Jonge Democraten?
- Duidelijk geformuleerde kaders voor in welke gevallen de bevoegdheden ingezet mogen worden.
- Het verkorten van de bewaartermijn van gegevens.
- Toetsing door de rechter voorafgaand aan de inzet van bevoegdheden.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De Jonge Democraten zijn van mening dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur tegengegaan dient te worden. Kleine gemeenten kunnen op dit moment overstelpt worden met WOB-verzoeken, waardoor die niet op tijd gehonoreerd kunnen worden. Dit levert dan geldelijk gewin op voor de indieners. Inperking van de wet zou echter een grote fout zijn. Om misbruik tegen te gaan dienen de administratieve obstakels die op dit moment van kracht zijn weggenomen te worden.
Hervorming van de WOB is noodzakelijk, zodat een systeem gecreëerd wordt waarbij gegevens niet alleen openbaar maar ook publiek toegankelijk zijn voor de burger, tenzij een onafhankelijke commissie op voordracht van de behandelend minister voor specifieke stukken bevestigt dat dit onwenselijk is.

Wietexperimenten

De experimenten met legaal geteelde wiet zijn in principe goed. Echter, er mag geen sprake zijn van een ingezetenencriterium of van een maximale termijn waarop deze experimenten lopen, en de productie moet geschieden door marktpartijen.

Winkelaanbod

Om leegstand te voorkomen en te bestreiden moeten nieuwe winkels voornamelijk in al bestaand winkelgebied worden gevestigd. De overheid moet terughoudend zijn in het toestaan van nieuwe winkelcentra buiten bestaande winkelgebieden.

Winkelopeningstijden

De overheid moet niet bepalen wanneer de winkels open zijn. Ondernemers kunnen zelf het beste inschatten wanneer het de moeite waard is om hun winkel te openen.

Woningmarkt

Er zijn te lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, o.a. door scheefwonen en een tekort aan doorstroming. Het aanbod in de particuliere huurwoningsector in het middensegment laat ook vaak te wensen over. Verdere regulering zal alleen maar leiden tot meer bureaucratie, dus dat is geen oplossing voor het probleem. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor het doorbreken van de machtspositie van woningcorporaties door het verder liberaliseren van de huurwoningmarkt.
Doelgroepenbeleid kan echter wel wenselijk zijn. Vanuit het principe van subsidiariteit moeten dergelijke beslissingen op gemeentelijk niveau genomen kunnen worden.
In het puntensysteem, waarop de huurprijs gebaseerd wordt, moet ook de duurzaamheid van de woning worden meegerekend. Het energiezuinig maken van een woning vraagt namelijk een flinke investering van de verhuurder.

Woningmarkt (fiscaal)

Er zijn nu meerdere landelijke fiscale stimuli voor de woningmarkt, zoals hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag, niet-marktconforme hoogte van sociale huur en startersleningen, terwijl er ook meerdere landelijke belastingen zijn voor de woningmarkt, zoals het eigenwoningforfait, de overdrachtsbelasting, verhuurdersheffing en de vaste landelijk bepaalde huurverhoging. In plaats van al deze regelingen pleiten wij voor afbouw en vervanging door één woontoeslag bedoeld voor de betaling van een koop- of huurhuis.
Verhuurders met meer dan tien woningen moeten een verhuurdersheffing betalen. Omdat woningcorporaties niet die financiële slagkracht hebben verhogen zij de huren, waardoor een tekort ontstaat aan sociale huurwoningen. Daarom moet de verhuurdersheffing worden afgeschaft.

» Ga terug naar de politieke site