Standpunten 'V'

Vaccinaties

Het Rijksvaccinatieprogramma moet verplicht zijn voor elk kind. De keuze om een kind niet te vaccineren is ondergeschikt aan de gezondheid van het kind.

Vaderschapsverlof

Mannen en vrouwen moeten een gelijk aantal verlofdagen krijgen, namelijk 140 dagen ieder. Dit bevordert de gelijke kansen tussen man en vrouw bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Omdat mannen nu slechts 3 dagen krijgen komt de zorg voor het kind primair bij de vrouw te liggen, waardoor de vrouw onnodig in de rol van primaire verzorger wordt geduwd. Ook is bonding tussen ouder en kind van groot belang in deze periode, en daarom hoort ook de vader een gelijk aantal dagen te krijgen. Mannen en vrouwen mogen hun 140 dagen ook aan elkaar overdragen.

Verbrandingsmotoren

Auto’s met conventionele verbrandingsmotoren moeten per 2025 worden uitgebannen.

Verhuizing Marinierskazerne

De Jonge Democraten pleiten ervoor dat de verhuizing van de Marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen wordt teruggedraaid. In plaats daarvan moet geïnvesteerd worden in de bestaande kazerne.

Vermogensbelasting

De Jonge Democraten willen de vlaktaks op vermogen vervangen door een progressieve vermogensbelasting. Op die manier zal de middenklasse minder vermogensbelasting betalen.

Verpleeghuizen

Er moeten extra verpleeghuisbedden komen om de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen. Ziekenhuisbedden zijn namelijk veel duurder.

Versimpeling belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel kent ontzettend veel toeslagen en aftrekposten, waardoor het niet gebruiksvriendelijk en transparant is. Daarom moeten zoveel mogelijk toeslagen en aftrekposten worden afgeschaft om tot een simpeler belastingstelsel te komen.

Vleestaks

Vlees is een zeer vervuilend product. De Jonge Democraten zijn voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt. Daarom moet de belasting op vlees, maar ook op andere milieuvervuilende producten, omhoog.

Vliegverkeer

Vliegverkeer is een van de meest vervuilende vormen van vervoer. Tegelijkertijd wordt er geen btw geheven op vliegtickets. De Jonge Democraten vinden dat er een kerosinebelasting moet worden ingevoerd, net als een btw op vliegtickets en dat er een einde moet komen aan de reusachtige Europese subsidies voor de luchtvaart.

VN-missies

De VN heeft aangegeven zelf verantwoordelijk te willen zijn voor alles wat er zich afspeelt bij vredesmissies. Desalniettemin worden staten nog steeds aansprakelijk gehouden voor fouten die tijdens missies zijn gemaakt, zoals bij de Val van Srebrenica. De afwikkeling van aansprakelijkheidskwesties en mensenrechten dient bij voorkeur te geschieden door een onafhankelijke permanente commissie die naast het Internationaal Gerechtshof en onafhankelijk van het secretariaat en de Veiligheidsraad bij iedere missie onder VN-vlag bevoegd is om zich te buigen over claims inzake mensenrechtenschendingen en andere aansprakelijkheidskwesties die de schuld zouden zijn van de vredesmissie óf een deelnemende lidstaat.

Voedselverspilling

Supermarkten worden nu geremd om voedsel te doneren, omdat zij volledig aansprakelijk blijven voor het voedsel. Deze regels moeten versoepeld worden, zodat supermarkten slechts gedeeltelijk aansprakelijk zijn en dus eerder geneigd zijn voedsel te doneren.

Voetbal (financiering)

Voetbalclubs leunen te vaak op lokale overheden om financieel bij te springen, terwijl zij prima in staat zijn om miljoenentransacties af te handelen. Voetbalclubs in het betaald voetbal moeten daarom geen enkele vorm van financiële overheidssteun ontvangen.

Voetbal (veiligheid)

Een stadionbezoek wordt door generieke maatregelen als fouilleringen, combi-regelingen, noodverordeningen en alcoholverboden steeds onaantrekkelijker voor de overgrote meerderheid van goedwillende supporters, en kwaadwillende supporters trekken zich weinig van de maatregelen aan. Daarom keuren de Jonge Democraten generieke maatregelen af en geven zij de voorkeur aan betere straffen voor en intensievere begeleiding van de raddraaiers.

Voorkeursstemmen

De drempel om in de Tweede Kamer te worden gekozen op persoonlijke titel bedraagt 25% van de kiesdeler (+/- 15.000 stemmen). Kamerleden moeten zo vrij mogelijk kunnen opereren van partijen om een echte democratie te garanderen. Daarom moet hun baan meer afhankelijk worden van de kiezer dan van de politieke partij en moet de drempel om met voorkeursstemmen te worden verkozen worden verlaagd tot 15% van de kiesdeler (zo’n 9.000 stemmen).

Vrijheid van meningsuiting

Eenvoudige belediging is nu strafbaar gesteld als misdrijf. Dat gaat ons te ver. Belediging zou niet meer dan een simpele overtreding moeten zijn in het Wetboek van Strafrecht.
De vrijheid van meningsuiting moet zo min mogelijk worden beperkt. Belediging van een bevriend staatshoofd en majesteitsschennis moeten daarom niet langer strafbaar zijn.

Vuurwerkverbod

Vuurwerk richt jaarlijks voor miljoenen euro’s schade aan en er vallen jaarlijks honderden gewonden door het afsteken van vuurwerk. Het particulier afsteken van vuurwerk moet daarom worden verboden. In plaats daarvan moeten lokale, centraal georganiseerde vuurwerkshows worden gehouden.

» Ga terug naar de politieke site