Standpunten 'S'

Selectie aan de Poort

Selectie aan de poort kan ervoor zorgen dat studenten daar terecht komen waar ze het meest thuishoren. De Jonge Democraten zijn daarom voorstander om opleidingen de mogelijkheid te geven studenten te selecteren op criteria die zij relevant achten. Een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod en een geselecteerde populatie zullen er tevens toe leiden dat de schrikbarend hoge uitval onder studenten verminderd wordt. Een groter deel van de studenten komt immers gelijk daar terecht, waar zij het meest thuishoren. Ook dwingt selectie aan de poort studenten zich daadwerkelijk te verdiepen in de opleiding die zij willen gaan volgen. Op deze manier draagt selectie eraan bij dat studenten een bewustere keuze maken dan zij dat nu doen. Tenslotte heeft het besef geselecteerd te zijn voor studenten een motiverende werking.

Sociaal Leenstelsel

De Jonge Democraten menen dat een royaal sociaal leenstelsel de beste manier is om de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor iedereen te garanderen en tegelijk de verantwoordelijkheid te leggen daar waar hij hoort: bij studenten zelf. Een dergelijk sociaal leenstelsel moet een ruimhartige aflossingregeling bevatten, zodat studenten die het na hun afstuderen onverhoopt financieel minder goed gaat niet in de problemen kunnen komen. Budgetten die door deze maatregel worden vrijgemaakt dienen in de kwaliteit van onderwijs geïnvesteerd te worden.

Softdrugs

De Jonge Democraten vinden dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. Het telen, transporteren, verkopen en gebruiken van softdrugs moet legaal worden. De leeftjidsgrens voor het kopen van softdrugs moet op 18 jaar blijven. Het verkopen van softdrugs aan personen jonger dan 18 jaar of bezit van softdrugs door minderjarigen dient strafbaar te worden gesteld, en streng te worden gehandhaafd. Net als bij alcohol en tabak dient er een ontmoedigingsbeleid te worden gevoerd door middel van het heffen van accijns.

Stemgerechtigde leeftijd

Nederland dient de stemgerechtigde leeftijd – in navolging van Oostenrijk – te verlagen van 18 naar 16 jaar. Zo betrekken we een leeftijdscategorie die zichzelf in rap tempo ontwikkelt bij het politieke proces. Ook in Berlijn is de kiesleeftijd met succes verlaagd naar 16 jaar.

Strafbaarstelling illegaliteit

Het illegaal in Nederland verblijven moet niet strafbaar worden gesteld. Een afgewezen asielzoeker kan in afwachting van uitzetting tijdelijk in een uitzetcentrum worden geplaatst. Dit verblijf mag echter niet langer dan 4 weken duren.

Subsidiariteitsbeginsel

Europese, nationale, regionale en lokale overheden dienen volgens het subsidiariteitsbeginsel bestuurd te worden. Een bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt naar de laagst mogelijke bestuurslaag gedelegeerd, waar deze het beste tot zijn recht komt. Deze afweging wordt gemaakt door na te gaan welk bestuursniveau het beste effectiviteit met reikwijdte weet te combineren.

» Ga terug naar de politieke site