Standpunten 'R'

Rashonden

Een aantal hondenrassen in Nederland is genetisch en lichamelijk verpest, o.a. omdat incest in de fokwereld regelmatig plaatsvindt, want voor veel dierenfokkers is de gezondheid van de hond ondergeschikt aan het uiterlijk. De Jonge Democraten beschouwen dit als dierenleed en roepen daarom op tot een verbod op het fokken van dieren met een directe familiaire relatie en/of een genetische afwijking.

Reanimatieonderwijs

Jaarlijks krijgen 16.000 mensen in Nederland buiten een ziekenhuis een hartaanval. De overlevingskans buiten een ziekenhuis ligt op 15-20%. De eerste zes minuten zijn hierbij cruciaal. Door het hele land hangen wel AED’s, maar bijna niemand weet waar ze exact allemaal hangen en hoe ze gebruikt moeten worden. Binnen vier uur kan al een goede reanimatiecursus worden gegeven, en daarom pleiten de Jonge Democraten voor het opnemen van een reanimatiecursus in de eindtermen van het voortgezet onderwijs en, indien mogelijk, ook het MBO.

Rekentoets

De rekentoets in de huidige vorm toetst niet zo zeer de rekenvaardigheden van een leerling, maar meer zijn vaardigheden in het begrijpend lezen. De meerderheid van de vragen moet nota bene met een rekenmachine worden opgelost. An sich is er niets mis met een toetsing van de rekenvaardigheden, maar de huidige rekentoets in het voortgezet onderwijs heeft daar niets mee te maken.

Religieonderwijs

In het onderwijs moet aandacht worden besteed aan de belangrijkste wereldculturen en hun religies en gebruiken, met name gericht op hoe mensen van verschillende culturen redeneren. Dit vergroot de acceptatie van anderen in een multiculturele samenleving.

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed dient enkel betrekking te hebben op gemotoriseerd verkeer. Fietsers moeten hiervan worden vrijgesteld.

Rijkscollecties

Er zijn verschillende musea wiens collecties zijn bestempeld tot Rijkscollectie. Rijkscollecties zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Er wordt echter te weinig geld uitgegeven aan de instandhouding van Rijkscollecties. Daarom moet de overheid een structurele oplossing aandragen voor de zorg voor Rijkscollecties.

Rijkswaterstaat

De vaarwegen, autowegen en kustverdediging vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat. De enige uitzondering hierop is het spoor, dat wordt beheerd door ProRail. Het is onlogisch dat nationale infrastructuur op twee manieren wordt beheerd. Rijkswaterstaat valt onder directe verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, terwijl ProRail veel zelfstandiger is. Daarom is het logischer om ProRail onder te brengen bij Rijkswaterstaat.

Roma

Deportatie en discriminatie van Roma is af te wijzen. In plaats daarvan pleiten de Jonge Democraten voor integratie van Roma in de samenleving. Daarin speelt de overheid een belangrijke rol. Ook vinden wij dat erg voorzichtig moet worden omgesprongen met het maken van beleid gebaseerd op etniciteit.

Ruimterecht

Nu is alles buiten de atmosfeer van de aarde het eigendom van iedereen. De Jonge Democraten pleiten voor een herziening van het ruimterecht zodat privé-eigendom van ruimtegrondstoffen tot op zekere hoogte mogelijk is. Het gemeenschappelijk belang van de mensheid moet echter wel altijd gewaarborgd blijven.

Ruimtevaart

Ruimtevaart is een belangrijke aanjager voor innovatie en de economie. Daarom zijn de Jonge Democraten voorstander van verdere investeringen in de ruimtevaart.

Rusland

De Jonge Democraten zijn voorstander van het handhaven van de sancties tegen Rusland zolang Rusland de Minsk II-akkoorden niet naleeft.

Indien wordt aangetoond dat Rusland het neerhalen van vlucht MH17 heeft gefaciliteerd moet Rusland daarvoor aansprakelijk worden gesteld en moeten degenen die verantwoordelijk waren voor het faciliteren berecht worden.

» Ga terug naar de politieke site