Standpunten 'P'

Palestina

Zie 'Israël-Palestinaconflict'

Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

De Jonge Democraten zijn voorstander van een Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP). Het Nederlandse pensioenstelsel wordt door het PEPP niet geraakt, maar enkel versterkt. Met name lidstaten met een groot omslagpensioenstelsel hebben veel baat bij meer kapitaaldekking met een oog op vergrijzing. Ook is een overdraagbaar pensioen tussen lidstaten zeer interessant voor Nederlanders die in het buitenland werken. Verder wordt de arbeidsmobiliteit tussen lidstaten door het PEPP vergroot ter versterking van het opvangen van asymmetrische economische schokken in de EU. Het betreft hier ook enkel een vrijwillig aanvullend pensioen.

Partijpolitieke benoemingen

Benoemingen op grond van partijvoorkeur moeten niet langer mogelijk zijn. Daadwerkelijk iedereen moet op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn.

Patenten op zaden

In 2007 was 90% van alle patenten op genetisch gemodificeerde zaden in handen van één bedrijf. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. Ook is vanuit praktisch oogpunt het uitvoeren van beleid naar aanleiding van het patenteren niet haalbaar, zoals het handhaven van patenten wanneer gepatenteerde zaden op grond waaien waarvan de eigenaar niet heeft betaald voor deze zaden. Met name kleine boeren komen in een benarde positie als er een monopolie op zaden voor hun gewassen is. Er zijn namelijk andere mogelijkheden dan genetisch gemodificeerde gewassen om in een groeiende vraag naar voedsel te kunnen voorzien. Daarom pleiten de Jonge Democraten tegen patenten op zaden.

Pedofilie

Het is geen keuze om pedofiel te zijn; het is, net als homoseksualiteit of heteroseksualiteit, aangeboren en niet aangeleerd. Het is wel belangrijk om te stellen dat pedofilie niet hetzelfde is als pedoseksualiteit. Dat laatste is een strafbaar feit. De Jonge Democraten willen dat pedofilie bespreekbaar wordt gemaakt, om zo de ondersteuning van pedofielen te verbeteren. Zo moeten er openbare steunpunten komen waar mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens terecht kunnen. Het bestaan van pedofilie en pedofielen moet niet worden bestraft. Alleen het ernaar handelen moet strafbaar zijn.

Pensioenen

Het huidige stelsel is aan vervanging toe, omdat het onvoldoende toekomstbestendig is, jongere generaties benadeelt, en weinig ruimte laat tot individuele keuzevrijheid.
Het is voor iedereen van belang dat er voldoende gespaard wordt voor de jaren na pensionering. Daarom dient sparen voor aanvullend pensioen voor iedere werknemer verplicht te worden. ZZP'ers vallen ook onder deze spaarverplichting en kunnen dus ook gebruikmaken van de voordelen die een pensioenfonds biedt. De overheid zal één uniforme pensioenpremie vaststellen, waardoor pensioenen niet meer in cao’s zullen voorkomen. Het is voor de Jonge Democraten belangrijk dat werknemers zelf een pensioenfonds kunnen kiezen. Het aantal pensioenfondsen zal door concurrentie en strenge toetredingsregels afnemen, waardoor schaalvoordelen ontstaan. Naast de vrije pensioenfondskeuze kunnen werknemers aangeven welk risicoprofiel ze prefereren. Wanneer een werknemer niet het gewenste risiconiveau doorgeeft, zal het risicoprofiel van de beleggingen automatisch afnemen naarmate de leeftijd van de ingezetene toeneemt. Om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen de ingelegde premies verantwoord en op lange termijn gericht kunnen beleggen, kunnen deelnemers per drie jaar maximaal één keer van pensioenfonds veranderen. Daarnaast moet er een maximumniveau komen voor kosten per ingelegde euro pensioenpremie, zodat deze maximaal wordt benut ten behoeve van de deelnemer.
De Jonge Democraten streven naar een onafhankelijk, professioneel en vakkundig pensioenbestuur. De pensioenfondsen zullen niet meer gerund worden door de vakbonden, maar door een door het fonds zelf aangesteld bestuur. DNB zal de deskundigheid van de bestuurders grondiger testen alvorens deze een vergunning krijgen en ook toezien op verantwoord financieel beleid.
De Jonge Democraten onderschrijven dat er winst behaald kan worden door collectief te beleggen. Echter, iedereen heeft het volledige eigendomsrecht over zijn eigen ingelegde pensioenpremie (individueel kapitaal gedekt). Er worden geen gelden meer onttrokken en er vindt niet langer herverdeling plaats tussen generaties. Ook de doorsneepremie, het procentueel evenveel inleggen maar minder opbouwen door jongeren, wordt afgeschaft door het opbouwpercentage van jongeren evenredig te maken aan de reële waarde van de inleg over tijd.

De Jonge Democraten zijn voorstander van een Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP). Het Nederlandse pensioenstelsel wordt door het PEPP niet geraakt, maar enkel versterkt. Met name lidstaten met een groot omslagpensioenstelsel hebben veel baat bij meer kapitaaldekking met een oog op vergrijzing. Ook is een overdraagbaar pensioen tussen lidstaten zeer interessant voor Nederlanders die in het buitenland werken. Verder wordt de arbeidsmobiliteit tussen lidstaten door het PEPP vergroot ter versterking van het opvangen van asymmetrische economische schokken in de EU. Het betreft hier ook enkel een vrijwillig aanvullend pensioen.

Samen met de Jonge Socialisten en de JOVD heeft de JD zich ingezet voor een nieuw pensioenplan. Dit plan bestaat uit 10 punten:
1.De bestaande verplichting tot het betalen van pensioenpremies wordt een algemene spaarplicht. Iedere in Nederland werkende belastingplichtige moet minimaal een deel van zijn
inkomen, tot een bepaald bedrag, sparen voor zijn pensioen. Anders dan nu geldt dit dus ook voor ZZP’ers. De overheid stelt de verplichte spaarpremie zodanig vast dat een redelijk pensioen haalbaar is.
2. Deelnemers krijgen binnen zekere grenzen de vrijheid om te kiezen wanneer hun pensioen ingaat, en tevens de vrijheid om meer dan het wettelijk minimaal verplichte pensioen te sparen. Aan de fiscale voordelen van het pensioensparen zit echter wel een maximum verbonden.
3. Werkgevers zijn net als bij de inkomstenbelasting ‘inhoudingsplichtig’. Dat betekent dat werkgevers automatisch het verplichte spaarbedrag inhouden en storten op een persoonlijke
pensioenrekening. De persoonlijke pensioenrekening is nieuw ten opzichte van het huidige stelsel, waarin de pensioenpremie en het rendement daarover opgaat in het collectieve fonds.
4. De werknemer mag zelf kiezen bij welke erkende pensioenuitvoerder het geld wordt ondergebracht. De gespaarde premies worden door de pensioenuitvoerder echter wel collectief belegd. Op deze manier wordt persoonlijke vrijheid gecombineerd met de schaalvoordelen van collectief sparen. Om hoge transactiekosten te voorkomen worden enige
grenzen aan switchen gesteld.
5. Omdat het pensioen momenteel gebonden is aan de werkgever hebben we op dit moment ongeveer 400 werkgever- of sectorgebonden fondsen met elk een eigen pensioenregeling en een eigen bestuur. Doordat in het nieuwe stelsel mensen de vrijheid hebben zelf te kiezen bij welke uitvoerder ze sparen is de band met de sector of werkgever niet meer nodig. Dit zal het aantal uitvoerders helpen terugdringen en daarmee de efficiënte ten goede komen.
6. De beleggingsstrategie van de pensioenfondsen wordt zo ingericht dat naarmate een persoon dichter bij zijn gewenste pensioenleeftijd komt, de beleggingsstrategie minder risicovol wordt. De overheid zal voorschrijven binnen welke marges dit risico zich mag bevinden en houdt toezicht zodat pensioenuitvoerders hieraan voldoen. Dit alles zorgt ervoor dat elke leeftijdsgroep de risico’s draagt die bij hun levensfase past. In het huidige stelsel is dat niet mogelijk en moeten jong en oud het doen met een ’one-size fits all’ beleggingsbeleid. Gepensioneerden dragen daardoor meer risico’s dan wenselijk is.
7. De overheid ziet er op toe dat pensioenspaarders goed door de pensioenuitvoerders geïnformeerd worden over hun tot dan toe opgespaarde pensioenen, de verwachtte uiteindelijke pensioenuitkering en de risico’s die gelopen worden.
8. Nieuwe pensioenuitvoerders hebben de vrijheid om tot het stelsel toe te treden. Zij moeten in het bezit zijn van een vergunning die door de toezichthouder wordt afgegeven. Door uitvoerders te beperken in de verschillende soorten kosten die zij kunnen inhouden worden de uitvoerders eenvoudig te vergelijken. Daarnaast stelt de overheid eisen die ervoor zorgen dat deze kosten zichtbaar en helder worden gecommuniceerd. Zo worden praktijken zoals we kennen uit de woekerpolisaffaire voorkomen.
9. Net zoals in het huidige stelsel zal het sterfterisico collectief gedeeld worden. De opgebouwde tegoeden van pensioenspaarders die voortijdig overlijden komen ten goede aan deelnemers die juist langer langer leven. Zo wordt voorkomen van mensen die langer leven dan verwacht geconfronteerd kunnen worden met een lege pensioenrekening.
10. De overgang naar een nieuw systeem maakt een goede overgangsregeling noodzakelijk. Zodra het nieuwe systeem voor het aanvullend pensioen is ingevoerd, worden alle nieuwe
pensioenen opgebouwd volgens de nieuwe systematiek. Reeds opgebouwde rechten worden niet aangetast. Op vrijwillige basis mag men echter wel besluiten bestaande rechten over te dragen naar het nieuwe systeem.

Persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie en de bescherming van gegevens in derde landen van Europese burgers moet gewaarborgd zijn. Overheden moeten slechts toegang kunnen krijgen tot dergelijke gegevens op basis van een gerechtelijk bevel of basis van een bevel van een bevoegde instantie, zoals de Europena Data Protection Supvervisory (EDPS) en uitsluitend in individuele gevallen.
Verder moet iedereen het recht hebben te weten wie zijn/haar persoonsgegevens verwerken. De verwerker van persoonsgegevens moet de persoon in kwestie ten minste mededelen aan welke partij de gegevens worden verstrekt, welke gegevens er worden gedeeld, de contactgegevens, de grond voor verwerking door de derde partij en het doel van de verwerking.

Poldermodel

De Sociaal-Economische Raad is tripartiet is samengesteld; zij bestaat uit 11
werkgeversleden, 11 werknemersleden en 11 Kroonleden. De legitimiteit van de werknemersorganisaties laat te wensen over. De Kroonleden vertegenwoordigen in naam het algemeen belang, maar traditiegetrouw zijn zij leden van PvdA, VVD, CDA en D66. Zo onafhankelijk zijn zij dus niet. Een open overlegmodel waarin burgers en belangenorganisaties kunnen meepraten is veel democratischer.

Polygamie

Polygame of polyarchische huwelijken moeten worden toegestaan, mits er duidelijk is vastgesteld dat er geen sprake is van dwang of mishandeling. Indien er kinderen voortkomen uit polygame of polyarchische huwelijken moeten alle ouders als ouder aangemerkt kunnen worden.

PREP

De PREP-pil is een pil die infectie met HIV kan voorkomen. In Londen en Amsterdam zijn er al proeven gehouden met gratis verstrekking van deze pil, en het aantal nieuwe HIV-infecties is op beide plekken gedaald. De Jonge Democraten zijn daarom voor gratis verstrekking van deze pil aan mannen die seks hebben met andere mannen.

ProRail

De vaarwegen, autowegen en kustverdediging vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat. De enige uitzondering hierop is het spoor, dat wordt beheerd door ProRail. Het is onlogisch dat nationale infrastructuur op twee manieren wordt beheerd. Rijkswaterstaat valt onder directe verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, terwijl ProRail veel zelfstandiger is. Daarom is het logischer om ProRail onder te brengen bij Rijkswaterstaat.

Prostitutie

De overheid moet prostitutie zien als een legale branche waarbinnen sekswerkers per definitie aanspraak kunnen maken op het arbeidsrecht en bijbehorende voorwaarden waardoor de veiligheid van prostituees gewaarborgd blijft en er zicht ontstaat op gedwongen ex-sekswerkers.
Ex-sekswerkers die gedwongen zijn in de prostitutie te werken verdienen intensieve zorg en begeleiding gefaciliteerd vanuit de overheid. Op Europees niveau moeten afspraken worden gemaakt over de terugkeer van ex-sekswerkers naar hun land van herkomst.
Op Europees niveau moet intensief samengewerkt worden om de illegale mensenhandel van gedwongen sekswerkers in kaart te brengen en tegen te gaan. De overheid moet intensief samenwerken met veiligheidsinstanties en maatschappelijke organisaties om een effectieve aanpak te garanderen.

Psychiatrie

Het overheidsbudget voor de psychiatrische zorg moet zo snel mogelijk omhoog, zodat psychiatrische noodhulp gegarandeerd kan worden.

Publieke omroep

Bij de publieke omroep zijn er nog steeds mensen in dienst die meer verdienen dan de Balkenendenorm. Wat ons betreft wordt de Balkenendenorm streng gehandhaafd, ook bij de publieke omroep.

» Ga terug naar de politieke site