Standpunten 'P'

Pensioenleeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd moet verhoogd worden naar 69 jaar en op de lange termijn gekoppeld worden aan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking.

Pensioenstelsel

De Jonge Democraten zijn voorstander van een individueel pensioenstelsel waarbij risico's collectief worden opgevangen. Ook ZZP'ers moeten deel uit gaan maken van dit pensioenstelsel.

Prijsafspraken

Prijsafspraken van marktpartijen, hoe groot of klein ook, zouden in alle gevallen illegaal (en dus frauduleus) dienen te zijn.

Privacy

De Jonge Democraten vinden dat het recht op privacy net zo vanzelfsprekend zou moeten zijn als andere rechten die het individu in onze samenleving heeft, zoals godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Wij maken ons zorgen over de vanzelfsprekendheid waarmee informatie wordt geregistreerd zonder dat altijd duidelijk is waarom. De inbreuk op de privacy is alleen gerechtvaardigd als de betrokkene toestemming voor registratie heeft gegeven of er een zwaarwegend collectief belang bestaat.

Privacy Online

De verantwoordelijkheid om te zorgen voor online privacy ligt in beginsel bij de burger zelf. Om dit effectief te doen, moet hij de mogelijkheid hebben om effectief inzage in en invloed op gegevensverwerkingen uit te oefenen. Het CBP moet daarvoor met middelen en bevoegdheden versterkt worden. Ook moet geen enkele partij, bijvoorbeeld een overheid, zich ongebreideld toegang kunnen verschaffen tot de elektronische leefomgeving van een individu, omdat deze inbreuk in gevoeligheid gelijk kan staan aan het lezen van de intiemste gedachten van dit individu.

» Ga terug naar de politieke site