Standpunten 'M'

Maatschappelijke diensttijd

De Jonge Democraten pleiten tegen een maatschappelijke diensttijd waarbij jongeren die de diensttijd doorlopen hebben bepaalde voordelen krijgen. Voorrang bij sollicitaties op overheidsbanen gaat voorbij aan de vrijwilligheid om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarnaast moeten jongeren voor hun werk gewoon een marktconform salaris kunnen krijgen. Ook gaat de diensttijd worden gebruikt om aan CV's te werken, en dat draagt niet per se bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren.

Majesteitsschennis

Het beledigen van een lid van het Koninklijk Huis wordt zwaarder bestraft dan andere vormen van belediging. De Jonge Democraten zijn van mening dat het niet nodig is om de ene persoon meer te beschermen tegen belediging dan de andere. Daarom moet majesteitsschennis worden afgeschaft.

Mantelzorg

Mensen die mantelzorg verlenen verdienen veel respect. Mantelzorg moet beloond, en niet bestraft worden. Daarom pleiten de Jonge Democraten ervoor de kortingen op uitkeringen en de zorgtoeslag vanuit de kostendelersnorm af te schaffen voor mantelzorgers die samenwonen met een naaste aan wie zij zorg verlenen.

Marine

Nederland moet ten minste vier onderzeeërs behouden. De onderzeedienst is een belangrijk deel van de Koninklijke Marine. Wel is belangrijk dat deze onderzeeërs in kustgebieden kunnen opereren, het technische niveau en de stilheid van andere onderzeeërs in 2025 hebben en naast zware torpedo's ook wapensystemen hebben om waarschuwingsschoten mee te geven, missile systemen tegen helikopters, schepen en doelen op de kust en uitzetten van boven- en onderwaterdrones. Voor de aanbesteding voor nieuwe onderzeeërs moet Nederland partners zoeken binnen de EU.

Martin Selmayr

De benoeming van Martin Selmayr als secretaris-generaal van de Europese Commissie moet worden heroverwogen vanwege het totale gebrek aan transparantie en de vriendjespolitiek waarmee de benoeming gepaard is gegaan.

MBO

Mbo’s leiden onze vakmensen op die onmisbaar zijn voor onze samenleving. Nu weigeren zij soms leerlingen door een gebrek aan stageplekken. De overheid moet voldoende stageplekken voor MBO’ers creëren.

Mbo'ers zijn wettelijk gezien niet gelijkgesteld aan studenten. Wettelijk worden zij deelnemers genoemd. Wij vinden dat mbo'ers niet gelijkstaan aan middelbare scholieren, en daarom ook studenten genoemd moeten worden.

Medicijnen (kosten)

Lagere prijzen van medicijnen houden onze zorg betaalbaar. Daarom moet er volledige transparantie zijn over de totstandkoming van de kosten van medicijnen, zodat gebaseerd daarop een wettelijke maximumprijs kan worden vastgesteld.
Een kwart van alle medicijnen is afkomstig van publieke universiteiten. Universiteiten verstrekken licenties betreffende geneeskundige stoffen aan farmaceutische
bedrijven om medicijnen te ontwikkelen en te produceren. Deze licenties geven de bedrijven een monopoliepositie geven waardoor relatief hoge prijzen kunnen worden gehanteerd. Nederlandse universiteiten moeten in hun licentiebeleid waarborgen dat medicijnen uit door hen ontwikkelde geneeskundige stoffen ook toegankelijk zijn voor patiënten in lage- en middeninkomenlanden.
Nederland moet in Europees verband met de farmaceutische industrie onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen.

Ook pleiten de Jonge Democraten voor onderzoek naar methodes voor delinkage die het ontwikkelen van medicijnen loskoppelen van het op de markt brengen van medicijnen. Delinkage is een door de WHO, VN en vele wetenschappers aanbevolen alternatief financieringssysteem dat door middel van verschillende mechanismen kan leiden tot meer efficiënte en relevante innovatie. Het behalen van winsten op geneesmiddelenonderzoek speelt een kleinere rol bij delinkage, aangezien de financiële onzekerheid kleiner wordt door te betalen voor het onderzoek naar medicijnen in plaats van het op de markt brengen, en winstgevend zijn, van een medicijn. Veel systemen gaan uit van een public-private partnership, waarbij innovatie wordt gestuurd door betaling voor ontwikkeling van bepaalde, aangewezen soorten medicijnen. Daarnaast kan bijvoorbeeld open access van onderzoeksgegevens het onderzoek verder helpen.

Meerouderschap

Meer dan twee personen moeten juridisch gezien ouder van een kind kunnen worden en het ouderlijk gezag kunnen krijgen.

Megastallen

Zie 'Intensieve veehouderij'

Mensenhandel

Op Europees niveau moet intensief samengewerkt worden om de illegale mensenhandel van gedwongen sekswerkers in kaart te brengen en tegen te gaan. De overheid moet intensief samenwerken met veiligheidsinstanties en maatschappelijke organisaties om een effectieve aanpak te garanderen.

Mensenrechtenschendingen door Nederland

De Jonge Democraten vinden dat de minister-president namens de Staat der Nederlanden excuses moet aanbieden voor, onder andere, maar niet beperkt tot, de rol van Nederland in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, het koloniale verleden in het algemeen, de betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel en de deportatie van de Nederlandse Joden, Roma en Sinti ten tijde van het nationaalsocialisme in Duitsland.

Mestfraude

De Jonge Democraten pleiten voor een strengere aanpak tegen frauderende boeren, waardoor o.a. de waterkwaliteit gewaarborgd blijft. Overdadige bemesting of mestdumping verziekt de bodem en daarmee ook het bodemwater.

MH17-onderzoek

Alles wijst erop dat de Russische overheid de rebellen in Oekraïne heeft gefaciliteerd in het neerschieten van vlucht MH17. Een strafrechtelijk onderzoek naar de daders van de ramp moet zich niet beperken tot de uitvoerders, maar dat ook onderzoek gedaan wordt naar de opdrachtgevers.

Migratiecrisis Aruba en Curaçao

Door de politieke instabiliteit in Venezuela vluchten veel Venezolanen naar Aruba en Curaçao, twee van de vier zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Deze migratiestromen hebben een ontwrichtend effect op de samenleving en Aruba en Curaçao hebben niet voldoende militaire, financiële en administratieve middelen om deze crisis aan te kunnen. Daarom moet de Nederlandse overheid samen met de Arubaanse en Curaçaose overheid dit probleem aanpakken.

Milieudelicten

Wereldwijd worden vanuit ontwikkelde landen afvalstoffen geëxporteerd naar derde wereldlanden zonder verstrekkende juridische gevolgen. Dit zorgt voor ernstige milieuvervuiling op locaties waar apparaten verder ontmanteld worden. Op nationaal niveau is er onvoldoende kennis en capaciteit om dit aan te pakken. Daarom is een Internationaal Milieustrafhof binnen de structuren van de VN noodzakelijk.

Monarchie

Zie 'Koningshuis'

» Ga terug naar de politieke site