Standpunten 'L'

Landbouw

We moeten actief de agrarische sector met financiële en beleidsmatige hulp steunen om innovatieve en duurzame initiatieven en innovatie te bevorderen die in lijn zijn met de “sustainable development goals” van de VN.

Leerplicht

Volgens artikel 5b van de Leerplichtwet kan vrijstelling van de leerplicht worden verkregen wanneer ouders geen school in hun omgeving kunnen vinden die niet tegen hun levensovertuiging indruist. Dit moet niet langer mogelijk zijn (behalve bij lichamelijke of psychische redenen), omdat scholen een belangrijke rol spelen in de kennisoverdracht, waarbij de kwaliteit van de kennisoverdracht ook getoetst kan worden, en in de sociale opvoeding.

Lekenrechtspraak

Lekenrechtspraak kan een positieve bijdrage leveren aan de acceptatie van gerechtelijke uitspraken onder de bevolking. Rechters worden hierdoor gedwongen ook te communiceren in begrijpelijke taal, wat de transparantie van de rechtspraak alleen maar ten goede komt. Ook voorkomt het een tunnelvisie bij rechters, omdat leken een andere kijk op zaken hebben.

Lelystad Airport

Lelystad Airport mag groeien indien er aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan: er moet een hoogfrequente landinwaartse OV-verbinding met Lelystad Airport zijn gerealiseerd en het luchtruim moet herzien worden zodat de aanvliegroutes minder overlastgevend zijn.

Lerarenregister

Het verplichte lerarenregister moet worden afgeschaft. De toegevoegde waarde ervan is onduidelijk. Docenten zullen cursussen moeten gaan volgen om aan te tonen dat ze bekwaam zijn, maar de validatie van deze cursussen is onduidelijk.

LHBTQ-rechten

Niet-heteroseksuelen moeten het recht hebben om bloed te doneren, omdat zij de enige risicogroep zijn die hiervan worden uitgesloten.

Lijkbezorging

Andere vormen van lijkbezorging dan die in de wet genoemd zijn moeten worden toegestaan. Deze vormen moeten worden getoetst door een commissie van ethici, professionals en wetenschappers.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een langdurig zieke werknemer brengt gigantisch veel kosten met zich mee voor de werkgever. Dat schrikt werkgevers af om mensen in vaste dienst te nemen. Zeker voor kleine ondernemingen kan dit desastreus zijn. Daarom moet de loondoorbetaling bij ziekte worden beperkt tot 52 weken.

Loonkostensubsidie

Met loonkostensubsidie heeft een werkgever recht op een subsidie voor het aannemen van een werknemer die anders voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking zou komen. Hiermee wordt het aantrekkelijk voor werkgevers om ook mensen met een beperking aan te nemen. Loondispensatie tracht hetzelfde te bereiken door werkgevers toe te staan werknemers met een arbeidsbeperking minder te betalen, zelfs onder het minimumloon. Het verschil wordt dan
gecompenseerd door de uitkering. Het gevolg hiervan is dat de werknemer langer vast zit aan twee inkomstenbronnen: het salaris en de uitkering. Slechts via het brutosalaris worden pensioen/WW opgebouwd. Arbeidsbeperkten bouwen deze daardoor minder op. Daarom zijn de Jonge Democraten dat het systeem van loonkostensubsidie behouden moet blijven.

Lumpsumfinanciering onderwijs

Scholen krijgen nu een totaalbedrag waarmee ze het onderwijs op hun school moeten financieren. Als Jonge Democraten steunen we dit, omdat schoolbesturen het beste zelf kunnen bepalen waar geld naartoe moet. Wel pleiten we voor volledige transparantie over waar het geld precies aan besteed wordt.

» Ga terug naar de politieke site