Standpunten 'I'

Identificatieplicht

De Jonge Democraten pleiten voor afschaffing van de wettelijke identificatieplicht en het verplicht bij zich dragen van identificatiepapieren.

Illegale houtkap

Er moet een Europees importverbod komen voor illegaal hout en houtproducten die (deels) gemaakt zijn van illegaal hout.

Infrastructuur

De vaarwegen, autowegen en kustverdediging vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat. De enige uitzondering hierop is het spoor, dat wordt beheerd door ProRail. Het is onlogisch dat nationale infrastructuur op twee manieren wordt beheerd. Rijkswaterstaat valt onder directe verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, terwijl ProRail veel zelfstandiger is. Daarom is het logischer om ProRail onder te brengen bij Rijkswaterstaat.
Het gehele spoorwegennet in Nederland dient geëlektrificeerd te worden. De voorkeur gaat uit naar duurzaam vervoer op het spoor, inclusief duurzame elektriciteitswinning.

Inkomstenbelasting

In het belastingstelsel is sprake van een armoedeval. Dat wil zeggen dat iemand met een uitkering er in sommige gevallen niet op vooruit gaat als hij gaat werken. Werken moet echter altijd lonen, dus een armoedeval is onwenselijk. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een negatieve inkomstenbelasting, dus een behoud van uitkering als je gaat werken. Hierdoor kunnen ook de bijstand, heffingskortingen en de AOW worden vervangen door een negatieve inkomstenbelasting op minimaal het bijstandsniveau, indien iemand niet bijverdient. Bij een negatieve inkomstenbelasting hoort ook een onvoorwaardelijk minimuminkomen.

Intensieve veehouderij

Megastallen zijn niet per definitie slecht voor het milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en duurzaamheid, afhankelijk van hoe het bedrijf is ingericht. Intensivering van de landbouw en veeteelt noodzakelijk is voor het oplossen van het wereldvoedseltekort. Daarom zijn de Jonge Democraten voor intensieve veehouderij, mits dierenwelzijn, volksgezondheid, duurzaamheid en het milieu beschermd worden.

Israël-Palestinaconflict

De Jonge Democraten vinden dat Nederland de grenzen die door de VN in 1967 zijn erkend moet accepteren als de grenzen van de staat Israël. In het conflict pleiten wij voor een tweestatenoplossing, waarbij de Palestijnse Autoriteit als volwaardige partner met Israël om de tafel kan zitten. Nederland moet hierbij Palestina erkennen als onafhankelijke staat. Schendingen van vredesakkoorden en mensenrechten van beide kanten veroordelen wij. In de kwestie rond Jeruzalem zijn de Jonge Democraten van mening dat Oost-Jeruzalem wel de hoofdstad van Israël mag zijn, en West-Jeruzalem ook de hoofdstad van Palestina mag zijn. Indien Israël zich niet houdt aan internationale afspraken moeten economische sancties worden ingesteld.
Als Israël echter niet stopt met het bouwen van nederzettingen en het schenden van mensenrechten moet de EU het associatieverdrag met Israël (deels) opschorten. Ook dient de EU een visumplicht in te stellen voor Israëliërs die in de bezette Palestijnse gebieden wonen, net zoals dat geldt voor Palestijnen die in die gebieden wonen.
Producten die worden geëxporteerd vanuit de bezette Palestijnse gebieden moeten gelabeld worden, zodat voor de consument duidelijk is dat producten uit bezet gebied komen. Indien er twijfel ontstaat over de herkomst van de producten en ze niet gelabeld zijn dient de EU de gehele lading terug te sturen.

» Ga terug naar de politieke site