Standpunten 'G'

Gasnetaansluitingen

Het verwarmen van panden moet zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebeuren en het gebruik van aardgas daarbij moet dus beperkt worden. Bij nieuwbouwwoningen en -bedrijfspanden moet de voorkeur zijn om andere duurzamere warmteopwekkingen te gebruiken. Geen aansluiting op het gasnet moet de nieuwe standaard worden.

Gaswinning

De aardgaswinning in Groningen moet per direct verminderd worden. Voor 2025 moet de NAM zijn gestopt met de aardgaswinning. De overheid moet de NAM onder druk zetten om zo snel mogelijk de getroffenen te compenseren voor de geleden schade.

Gehandicaptenrechten

Nederland moet internationale verdragen inzake gelijke rechten voor mensen met een handicap ratificeren en handhaven.

Gehoorschade

Er is in Nederland geen regelgeving over hoe luid muziek bij evenementen mag zijn, los van een vrijblijvend convenant. Ieder jaar lopen echter 10.000 tot 20.000 jongeren gehoorschade op. Daarom moet er controleerbare regelgeving worden ingevoerd en moet er een maximumgeluidsniveau van 88 dB worden vastgesteld.

Gekozen burgemeester

De Jonge Democraten zijn voorstanders van een direct door de bevolking gekozen burgemeester. Iedereen moet zich hiervoor verkiesbaar kunnen stellen. Gemeenten bepalen zelf het functieprofiel. Indien een burgemeester slecht functioneert kan de gemeenteraad met ? meerderheid de burgemeester ontslaan, waarna de bevolking een nieuwe burgemeester kiest.

Geluidsniveau bij uitgaan

Er is in Nederland geen regelgeving over hoe luid muziek bij evenementen mag zijn, los van een vrijblijvend convenant. Ieder jaar lopen echter 10.000 tot 20.000 jongeren gehoorschade op. Daarom moet er controleerbare regelgeving worden ingevoerd en moet er een maximumgeluidsniveau van 88 dB worden vastgesteld.

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's)

Genetische modificatie kan ervoor zorgen dat gewassen minder druk uitoefenen op het milieu, hogere opbrengsten genereren, en een hogere voedingswaarde hebben. De Jonge Democraten pleiten ervoor dat binnen Nederland het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen binnen de agri- en food-sector gewaarborgd blijft. Binnen Europees verband dient men te streven naar soepelere en eenduidigere wet- en regelgeving waarbinnen de potenties van GMOs op duurzaamheidsgebied eenvoudiger kunnen worden benut, maar waarbinnen veiligheid en ecologisch verantwoord gebruik centraal blijven staan.

Genetisch gemodificeerde zaden

In 2007 was 90% van alle patenten op genetisch gemodificeerde zaden in handen van één bedrijf. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. Ook is vanuit praktisch oogpunt het uitvoeren van beleid naar aanleiding van het patenteren niet haalbaar, zoals het handhaven van patenten wanneer gepatenteerde zaden op grond waaien waarvan de eigenaar niet heeft betaald voor deze zaden. Met name kleine boeren komen in een benarde positie als er een monopolie op zaden voor hun gewassen is. Er zijn namelijk andere mogelijkheden dan genetisch gemodificeerde gewassen om in een groeiende vraag naar voedsel te kunnen voorzien. Daarom pleiten de Jonge Democraten tegen patenten op zaden.

Geslachtsregistratie

Er zijn in de samenleving mensen die zich niet met één van de twee geslachten identificeren. Daarom moet het mogelijk zijn om je als sekseneutraal te laten registreren of bij geboorte moet het mogelijk zijn geen geslacht voor het kind te laten registreren. Dit moet dan later wel mogelijk zijn. Uit reisdocumenten moet sekseregistratie geschrapt worden. Overheden mogen slechts naar geslacht vragen wanneer dit werkelijk noodzakelijk is.

Godsdienstvrijheid

De vrijheid van godsdienst beschermt niet alleen mensen met een godsdienst, maar bijvoorbeeld ook pacifisten die de militaire dienst weigerden. De godsdienstvrijheid houdt dus in dat burgers gewetensvol hun leven kunnen leiden. Daarom kan de vrijheid van godsdienst niet worden vervangen door de vrijheid van meningsuiting.

Gokken

Zie 'Kansspelen'

Grensregio's

Over de grens werken is een bureaucratische nachtmerrie, ondanks dat een grensoverschrijdende arbeidsmarkt kansen biedt voor inwoners, bedrijven en instellingen. Daarom moeten grensoverschrijdende regio’s worden behandeld als één arbeidsmarkt. Grensoverschrijdende arbeid moet worden gestimuleerd. Er moeten dan wel aparte regelingen komen voor grenspendelaars op het gebied van sociale zekerheid en pensioenopbouw, zodat zij niet benadeeld worden.

Griffiekosten

Griffiekosten moeten de toegang tot het rechtssysteem niet onevenredig beperken.

Grondstoffen uit conflictgebieden

Bedrijven moeten rapporteren waar ze hun mineralen vandaan halen als deze uit conflictgebieden komen, en specifiek of deze mineralen en de winning ervan hebben bijgedragen aan het conflict. Een dergelijke maatregel moet op Europees niveau worden ingevoerd.

» Ga terug naar de politieke site