Standpunten 'E'

Europees buitenlands beleid

Europa moet een voortrekkersrol spelen als normatieve macht. Wereldwijd moet Europa de gids zijn op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en democratie. Europa treedt naar buiten toe op als één enkele diplomatieke entiteit, met een eigen krijgsmacht en zetel bij de Verenigde Naties

Europese democratie

In Europa dient democratisch bestuurd te worden; een Europees parlement waarvoor Europese burgers zich middels Europese kieslijsten verkiesbaar stellen is de wetgevende macht, in samenwerking met een Nationale raad. Deze Nationale raad vervult de rol van senaat, waarin alle lidstaten met twee afgevaardigden vertegenwoordigd zijn. De uitvoerende macht, die gecontroleerd wordt door het parlement en de raad wordt aangevoerd door één gekozen Europese president met een regering. Het Europese hof blijft de ultieme rechtsprekende macht binnen de Europese federatie.

Europese uitbreiding

Een federaal Europa is een Europa dat is ingericht op een groeiend aantal lidstaten, om bestuurbaar te kunnen blijven. Vanuit een kern, die ligt in geografisch Europa, mogen nieuwe staten toetreden tot de huidige Europese Unie of een eventuele toekomstige federatie, zolang ze binnen de grenzen van Geografisch Europa liggen. Binnen die grenzen vallen Rusland, Turkije en de staten op de Kaukasus. Naast dit geografische criterium gelden vooral de Kopenhagen-criteria om te bepalen of een land kan toetreden.

» Ga terug naar de politieke site