Standpunten 'B'

Bijzonder Onderwijs

De Jonge Democraten zijn voor het behoud van de vrijheid om scholen met een levensbeschouwelijke inslag op te richten. Een té monistisch levensbeschouwelijk klimaat op een school kan leerlingen echter beperken in hun ontwikkeling. Daarom dienen scholen verplicht levensbeschouwelijke lesstof aan te bieden waarin kennismaking met verschillende wereldbeelden centraal staat. Die verplichting geldt ook voor scholen in het bijzonder onderwijs.

Brede scholen (basisonderwijs)

De JD juicht de ontwikkeling van Brede Scholen toe. Brede Scholen moeten zorgen voor een goede samenhang van organisaties rondom het kind. Gedacht kan hierbij worden aan kinderopvang, sportverenigingen, muziekscholen en bedrijfsleven, maar ook aan Jeugdzorg en andere organisaties voor welzijn. Door de samenwerking met andere organisaties kan de school de omgeving van het kind verbeteren, wat ten goede kan komen aan de onderwijsresultaten. Belangrijk in de ontwikkeling van Brede Scholen is wel dat de werkdruk van docenten niet wordt verhoogd.

Buitenlands beleid

De Jonge Democraten zijn een liberale jongerenpartij; wij vertalen die liberale insteek naar een buitenlandbeleid dat gekenmerkt wordt door het streven naar wereldwijd gevestigde mensenrechten, vrije wereldhandel en het streven naar een federaal Europa.

» Ga terug naar de politieke site