Standpunten 'B'

Basisbeurs

Zie 'Sociaal leenstelsel'

Basisinkomen

In het belastingstelsel is sprake van een armoedeval. Dat wil zeggen dat iemand met een uitkering er in sommige gevallen niet op vooruit gaat als hij gaat werken. Werken moet echter altijd lonen, dus een armoedeval is onwenselijk. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een negatieve inkomstenbelasting, dus een behoud van uitkering als je gaat werken. Hierdoor kunnen ook de bijstand, heffingskortingen en de AOW worden vervangen door een negatieve inkomstenbelasting op minimaal het bijstandsniveau, indien iemand niet bijverdient. Bij een negatieve inkomstenbelasting hoort ook een onvoorwaardelijk minimuminkomen.

Belastinghervorming

Het huidige belastingstelsel kent ontzettend veel toeslagen en aftrekposten, waardoor het niet gebruiksvriendelijk en transparant is. Daarom moeten zoveel mogelijk toeslagen en aftrekposten worden afgeschaft om tot een simpeler belastingstelsel te komen.

Belediging

Eenvoudige belediging is nu strafbaar gesteld als misdrijf. Dat gaat ons te ver. Belediging zou niet meer dan een simpele overtreding moeten zijn in het Wetboek van Strafrecht.
Majesteitsschennis wordt zwaarder bestraft dan andere vormen van belediging. De Jonge Democraten zijn van mening dat het niet nodig is om de ene persoon meer te beschermen tegen belediging dan de andere. Daarom moet majesteitsschennis worden afgeschaft.

Besnijdenis

Vrouwenbesnijdenis is - gelukkig - al enige tijd verboden in Nederland. Jongens worden echter nog steeds besneden zonder medische reden, zo’n 15.000 keer per jaar. Zonder instemming van de persoon in kwestie is niet-therapeutische besnijdenis een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit. Daarom moet niet-therapeutische besnijdenis enkel zijn toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de wilsbekwame persoon die de besnijdenis ondergaat. Besnijdenissen bij kinderen moeten zonder medische redenen dus worden verboden.

Big data in de zorg

Vaak zijn zorggebruikers niet op de hoogte van het gebruik van big data in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het moet duidelijk gemaakt worden aan zorggebruikers dat hun data anoniem gebruikt kunnen worden voor onderzoek en dit zou van toepassing moeten zijn op elke manier waarop data kunnen worden vastgelegd (via apps, declaraties, EPD, apotheekregistraties etc.). De overheid moet enerzijds wetgeving realiseren omtrent de veiligheid van big data en anderzijds toegankelijkheid faciliteren.

Bijensterfte

Nederland kent een grote bijensterfte. De natuur en landbouw zijn voor een groot deel afhankelijk van bestuiving, zoals door bijen. Neonicotinoïden spelen een belangrijke rol in de bijensterfte, en daarom moet dat middel op Europees niveau verboden worden.

Bloeddonatie

Niet-heteroseksuelen moeten het recht hebben om bloed te doneren, omdat zij de enige risicogroep zijn die hiervan worden uitgesloten.

Boetes

Boetes moeten inkomensafhankelijk worden, omdat mensen met relatief veel vermogen of een hoog inkomen boetes te gemakkelijk kunnen betalen, waardoor boetes amper nog een straffende werking hebben, terwijl armeren juist onevenredig hard worden geraakt door de hoogte van boetes.

Bonussen

In Europees verband is afgesproken dat bonussen maximaal 100% van het vaste jaarsalaris mogen bedragen. Nederland hanteert een strenger beleid, van maximaal 20%. Dit maakt het voor de financiële sector onmogelijk om aan goede werknemers te komen. Daardoor heeft deze regeling een negatief effect op het vestigingsklimaat van Nederland. Nederland moet dus het Europese bonusplafond gaan volgen en de eigen regeling afschaffen.

Brexit

De Jonge Democraten respecteren de beslissing van de Britse bevolking om de EU te verlaten. Tegelijkertijd zien wij een complete scheiding niet als reële optie. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een semi-harde Brexit, waarbij:
- de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft
- het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van de douane-unie en het gemeenschappelijk buitentarief blijft volgen en het vrije verkeer van goederen blijft volgen
- het Verenigd Koninkrijk de interne markt verlaat, waardoor er een einde komt aan het vrije verkeer van personen. De Britse regering krijgt weer volledige zeggenschap over immigratie
- alle subsidies aan Britse boeren en vissers gestaakt worden
- er nauwe samenwerking blijft bestaan tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op het gebied van veiligheid
- er geen garanties zijn over de rechten van Britse onderdanen in de EU en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk
- het Europees Hof van Justitie niet langer waakt over de rechten van Britse burgers in de EU

Brievenbusfirma's

Om belastingontwijking door brievenbusfirma’s tegen te gaan moet er een belasting van 10% op royalties en rente voor doorstroombedrijven komen.

Btw

Het btw-tarief voor onbewerkte groente en fruit moet naar 0%. Gezond eten dient bevorderd te worden.

» Ga terug naar de politieke site