Standpunten 'A'

Achternamen

Een kind kan nu slechts de naam van één ouder overnemen. De Jonge Democraten vinden dat ouders ervoor moeten kunnen kiezen om de achternamen van beide ouders door te geven.

Aftappen

Het ongericht verzamelen van data over grote aantallen onschuldige burgers door veiligheidsdiensten moet verboden worden. Dit leidt namelijk niet tot een veiligere samenleving en vormt een gigantische inbreuk op de privacy. Daarom moeten alleen gerichte zoekacties geaccepteerd worden.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wanneer ouderen worden opgenomen in een verpleeghuis wordt hun vermogen meegenomen in het berekenen van de eigen bijdrage. Dit betekent dat ouderen hun huis en spaargeld moeten opeten, en dat zuinig leven dus niet loont. De eigen bijdrage voor AWBZ-zorg moet alleen berekend worden op basis van inkomen zonder 8% uit het vermogen van box 3 hierbij op te tellen.

Alternatieve geneeskunde

Verschillende mensen zijn reeds overleden door gebruik van alternatieve (genees)wijzen. Vaak is ook niet duidelijk of een geneesmiddel een regulier geneesmiddel is, of een alternatief middel. De overheid heeft de taak haar burgers zorgvuldig voor te lichten en te informeren, zodat zij zelf een bewuste keuze kunnen maken in de wijze waarop zij behandeld willen worden.
De Jonge Democraten pleiten voor een Europees label voor alternatieve geneeskunde, dat duidelijk maakt dat de werking van dergelijke middelen niet is getest volgens de gebruikelijke wetenschappelijke standaarden. Therapeuten die therapie geven op basis van alternatieve geneeskunde in heel Europa worden verplicht om patiënten erop te wijzen dat hun methoden niet volgens de gebruikelijke wetenschappelijke standaarden zijn getest.

Anoniem solliciteren

Discriminatie op de arbeidsmarkt gebaseerd op uiterlijke kenmerken is nog steeds een veelvoorkomend probleem. Daarom moet anoniem solliciteren de norm worden.

Anticonceptie

Bij vrouwen tussen de 18 en 25 wordt standaard de pil voorgeschreven als anticonceptiemiddel. Er zijn echter ook andere middelen die minder impact hebben op de seksuele interesse van de vrouw. Huisartsen moeten die andere middelen ook benadrukken als alternatieven voor de pil.

Antimicrobiële resistentie

De Jonge Democraten erkennen het probleem van antimicrobiële resistentie (AMR), waarbij antibiotica resistent worden door verkeerde toepassing, en van mening zijn dat alle landen verantwoordelijkheid moeten nemen om AMR tegen te gaan.
Toekomstig beleid met betrekking tot AMR zou gericht moeten zijn op het delen van best-practices tussen landen, het stimuleren van nieuwe vormen van antimicrobiële of andere type medicijnen die kunnen worden gebruikt om infecties te bestrijden en het implementeren van evidence-based richtlijnen bij het voorschrijven van antimicrobiële medicijnen voor dieren en mensen.

Arbeidsmarkt

Over de grens werken is een bureaucratische nachtmerrie, ondanks dat een grensoverschrijdende arbeidsmarkt kansen biedt voor inwoners, bedrijven en instellingen. Daarom moeten grensoverschrijdende regio’s worden behandeld als één arbeidsmarkt. Grensoverschrijdende arbeid moet worden gestimuleerd. Er moeten dan wel aparte regelingen komen voor grenspendelaars op het gebied van sociale zekerheid en pensioenopbouw, zodat zij niet benadeeld worden.

Asielopvang

De omvang van opvanglocaties moet in verhouding staan tot de omvang van de lokale gemeenschap en de omvang moet in dialoog met de lokale gemeenschap worden vastgesteld. Enkel in zeer extreme gevallen mag de omvang van bovenaf worden opgelegd.
Voor kwetsbare groepen moet aparte opvang mogelijk worden gemaakt.

Asielzoekers

Er is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers die om twee redenen Nederland niet kan verlaten: het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt uitzetting naar een gevaarlijk gebied, of zij worden niet erkend worden door hun land van herkomst. Zij verblijven dus illegaal in Nederland, maar dat is niet hun eigen keuze. Volgens de Verklaring van de Rechten van de Mens mag wel iedereen zich beroepen op bepaalde rechten voor een menswaardig bestaan. Daarom moet Nederland de rechten van uitgeprocedeerde asielzoekers, en dan met name de groep die niet terug kan keren naar hun land van herkomst, waarborgen, en de staat moet hen faciliteren in benodigde huisvesting, zorg, juridische bijstand en veiligheid binnen het kader van internationale en Nederlandse rechten.

Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ter voorbereiding op hun terugkeer maximaal zes maanden in vreemdelingendetentie worden genomen. De Jonge Democraten zijn van mening dat mensen in vreemdelingendetentie binnen de instelling zoveel mogelijk vrijheid moeten genieten en de mogelijkheid moeten hebben om aan activiteiten deel te nemen en dat er geen reden is om de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld van mensen in vreemdelingendetentie verder te beperken dan strikt noodzakelijk is.

Vreemdelingendetentie leidt overigens slechts in 25% van de gevallen tot daadwerkelijke uitzetting. Het is dus niet doeltreffend, en daarbij een zeer zwaar middel. Deze maatregel moet daarom beperkt worden, en dus vinden de Jonge Democraten dat het aantal keren dat eenzelfde vreemdeling in vreemdelingendetentie kan worden geplaatst wordt beperkt tot een maximum van drie keer, met een maximum van twee maanden plus mogelijke verlenging tot vier maanden per keer.

Asielzoekers zonder status of verblijfsvergunning mogen momenteel geen (vrijwilligers)werk doen. Dat is niet goed voor hun integratieproces. Daarom moet dit verbod worden opgeheven. De mogelijkheden om te werken of studeren moeten worden verruimd.

Zorgverzekeraars verlenen, door onwetendheid, vaak geen zorg aan asielzoekers. De overheid moet daarom de informatievoorziening richting zorgverzekeraars en zorgverleners verbeteren.

Asielzoekers in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs moeten aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Voor vmbo'ers is dat al mogelijk, maar voor asielzoekers in de bovenbouw van het havo of vwo nog niet.

Auteursrecht

De huidige termijn van auteursrecht is het leven van de auteur en dan nog 70 jaar daarna. Deze periode is extreem lang, waardoor het hergebruik van culturele uitingen onnodig beperkt wordt. Het hoofddoel van auteursrecht moet niet zijn het beschermen van de maker, maar het stimuleren van innovatie, creativiteit en culturele ontwikkeling. De Jonge Democraten zijn voor het auteursrecht dat geldt voor de levensduur van de auteur plus 20 jaar.
Daarbij geldt wel dat het auteursrecht wel actief moet zijn geclaimd door de auteur. Werken waarover geen auteursrecht is geclaimd moeten vrij gecirculeerd kunnen worden.

» Ga terug naar de politieke site