Nederland is een dichtbevolkt land. Dit brengt grote uitdagingen ten aanzien van mobiliteit met zich mee. De Jonge Democraten staan voor een duurzame en innovatieve benadering van dit thema.
De wereld van innovatie in mobiliteit gaat een grote toekomst tegemoet. De Jonge Democraten willen dat Nederland op dit gebied bij de meest innovatieve en vooruitstrevende landen gaat horen. Dit kan door voorop te lopen bij vergroening van het mobiliteitssysteem, in te zetten op efficiënte mobiliteit en het gebruik van innovatieve methoden om een goede mobiliteit voor elke Nederlander te waarborgen. In een welvarend land als Nederland moet mobiliteit voor iedereen een vanzelfsprekendheid zijn.

Het Nederlands mobiliteitsnetwerk is ingebed in het Europese netwerk. Binnen Europa dienen strategische personen- en goederentransportassen (bijvoorbeeld Rotterdam-Genua en Frankfurt-Parijs) verbeterd te worden door investeringen in wegen, spoor of water. 10 Bij de keuze tussen weg, spoor en water dient steeds een integrale afweging gemaakt te worden waarbij naast bereikbaarheid ook leefbaarheid en veiligheid worden meegewogen. 11 Nederland en Europa hebben behoefte aan een aanpak van de gehele vervoersketen, zowel op het gebied van personenvervoer als goederentransport. 12 De basis hiervan ligt in kwalitatief goede multimodale vervoersknooppunten en overslagpunten.
13 Personenvervoer in Nederland wordt meer en meer een geïntegreerd netwerk van knooppunten waarin vele vervoersmiddelen samenkomen en waar gemakkelijk overgestapt kan worden van het ene op het andere vervoersmiddel. 14 De OV-chipkaart en smartphones met slimme apps ondersteunen een dergelijk systeem. 15 Het bereikbaarheidsbeleid in Nederland dient vooral gericht te zijn op het verder ontwikkelen van een efficiënt geïntegreerd systeem van knooppunten. 16 Van belang zijn zowel korte reistijden tussen knooppunten als eenvoudige overstapmogelijkheden tussen de verschillende modaliteiten. 17 Waar mogelijk dient het gebruik van alternatieven voor de auto gestimuleerd te worden. 18 Hierbij horen bijvoorbeeld ook transferia waar overgestapt kan worden van auto op openbaar vervoer en fiets., hierbij hoort een simpel betaalsysteem. 19 Om onnodige vervoersbewegingen te reduceren zijn de Jonge Democraten daarnaast voorstander van flexibele werklocaties, flexibele werktijden en online communicatie zoals videoconferencing.
20 In de transportsector dient waar mogelijk gebruik gemaakt te worden van schaalvoordelen. 21 Dit kan door de stimulering van scheepvaart en spoorvervoer op de lange afstanden. 22 In de binnensteden kunnen logistieke stromen beter op elkaar worden afgestemd om verspillingen van vervoersbewegingen te voorkomen. 23 Voor optimale aansluitingen tussen spoor, weg en water moeten overslagpunten op strategische locaties (verder) ontwikkeld worden, waar verschillende netwerken elkaar kruisen.

24 Een soepele verplaatsing van mensen en goederen is van essentieel belang voor de economie. 25 Tegelijkertijd zijn veel vormen van mobiliteit belastend voor onze directe leefomgeving door uitstoot van schadelijke stoffen en door de productie van geluid. 26 De Jonge Democraten zijn van mening dat zowel de uitstoot als het energieverbruik van vervoer in Nederland sterk moet worden teruggedrongen. 27 Om dit te bereiken zullen vervoersmiddelen niet alleen efficiënter in hun energieverbruik moeten worden, maar ook een definitieve omschakeling naar hernieuwbare energie moeten maken. 28 De grootste uitdagingen op dit vlak liggen in het wegvervoer en in de luchtvaart.

29 De Jonge Democraten hebben als uitgangspunt dat elke burger volledig moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. 30 Elke burger moet alle voorzieningen in redelijke tijd en tegen beperkte kosten kunnen bereiken. 31 Doordat het aanbod kwantitatief of kwalitatief te kort schiet of de kosten voor mobiliteit te hoog liggen, kan niet elke burger over alle vormen van vervoer beschikken. 32 Door het wegvallen van voorzieningen op een lokaal schaalniveau is de afstand tussen burger en voorzieningen toegenomen, waardoor deze voor sommigen in de samenleving moeilijker bereikbaar zijn geworden. 33 De Jonge Democraten willen voorkomen dat individuen uitgesloten worden van volledige deelname aan de maatschappij door een beperkte mobiliteit.
34 De Jonge Democraten pleiten dan ook voor het, bij de ruimtelijke planning rekening, houden met de mobiliteitsmogelijkheden van alle lagen van de bevolking. 35 Zo dienen nieuwe voorzieningen zo veel mogelijk nabij geschikte mobiliteitsknooppunten te worden gelegd. 36 Belangrijk is dat er naast de auto serieuze transportalternatieven beschikbaar zijn om locaties te bereiken.

37 Gebruiksgemak, bereikbaarheid en betrouwbaarheid zijn sleutelwoorden in het openbaar vervoer. 38 Concurrentie door private partijen staat in dienst hiervan. 39 Een geïntegreerd, Europees, systeem staat voorop, verschillende vervoerders moeten zorgen dat de reiziger qua vervoersbewijs en aansluiting makkelijk kan overstappen. 40 Ook zullen bussen uiterlijk in 2030 in staat moeten zijn volledig emissievrij te rijden. 41 De Jonge Democraten vinden dat de concessieverleners het risico voor vervoersbedrijven moet reduceren om deze langetermijninvesteringen mogelijk te maken. 42 Concessieverleners moeten toezien dat naast deze technische en sociale eisen ook de arbeidsomstandigheden gewaarborgd blijven. 43 Per treinstation zal het type voor- en natransport variëren, in stedelijke gebieden is de OV-fiets voldoende, in landelijke gebieden kan een deelscooter of autoprogramma een oplossing bieden.
44 Lightrailverbindingen bieden een toegevoegde waarde binnen de knooppunten-visie voor Nederland. 45 Indien versneld aangelegd, zijn deze met hogere frequenties en meer haltes een effectief middel om de bereikbaarheid te bevorderen en de concurrentiekracht van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto te verbeteren.
46 De Jonge Democraten pleiten voor een stelsel van hoogfrequente treinverbindingen tussen de steden en kernen in verstedelijkte gebieden en goede aansluitingen op het OV-netwerk in het landelijk gebied. 47 Nieuwe transportmethoden dienen aan te sluiten op het huidige OV-netwerk. 48 Een kwaliteitsimpuls bij het spoor kan het bestaande netwerk verder optimaliseren. 49 Er is een capaciteitsuitbreiding nodig, onder andere door spoorverdubbeling, het toevoegen van ontbrekende aansluitingen en de implementatie van een nieuw Europees beveiligingssysteem. 50 Waar wenselijk en indien mogelijk zal een hogere snelheid tot 200km/h uitkomst kunnen bieden.
51 Internationaal spoorvervoer dient te worden gestimuleerd, daar dit een goed alternatief voor auto- én korte vliegreizen is. 52 De bestaande grenstoeslag dient daartoe te vervallen. 53 Andere aanbieders dan de NS dienen hiervoor de ruimte te krijgen. 54 Nederland dient goed ontsloten te zijn met grensoverschrijdende OV-verbindingen. 55 De overheid stimuleert en faciliteert vervoerders aan beide zijden van de grens om tot een aantrekkelijk grensoverschrijdend aanbod te komen van een hogesnelheids- en reguliere verbindingen.
56 De Jonge Democraten pleiten voor experimenten met gratis of goedkoper openbaar vervoer om te bezien of dit een effectief en efficiënt instrument is om (lokale) bereikbaarheidsproblemen op te lossen. 57 De Jonge Democraten zijn voorstander van het behouden van een (gemoderniseerde) vorm van de OV-studentenkaart die mobiliteitsarmoede voorkomt. 58 Daarnaast zijn de Jonge Democraten voorstander van groepstickets, die het reizen in groepen voordeliger maken.

59 De Jonge Democraten zijn voorstander van een systeem waarin de gebruiker/vervuiler betaalt. 60 Daartoe zijn verschillende systemen denkbaar. 61 Gegeven de toekomstige vervoersbehoefte en de specifieke uitdagingen voor Nederland, lijkt een kilometerheffing de ideaalste optie.
62 De Jonge Democraten zijn voorstander van de invoering van kilometerheffing met een differentiatie naar plaats, tijd en milieubelasting. 63 Betalen per kilometer zorgt voor een eerlijkere verdeling van de kosten van het autogebruik: de gebruiker (en in veel gevallen ook de vervuiler) betaalt. 64 Kilometerheffing maakt de werkelijke kosten van een autorit ook meer inzichtelijk, waardoor het maken van een objectieve keuze tussen verschillende vervoerswijzen wordt bevorderd. 65 De differentiatie naar plaats en tijd biedt mogelijkheden om actief te sturen op het terugdringen van de vraag op de drukste plaatsen en momenten. 66 De invoering van kilometerheffing gebeurt budgetneutraal door een gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting, benzineaccijns en/of de belasting op de aanschaf van motorvoertuigen (BPM). 67 Gemeenten moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om met behulp van de kilometerheffing differentiatie toe te passen voor voertuigen in binnensteden. 68 Op die manier kan een gemeente een heffing invoeren voor vervuilende voertuigen.
69 Het investeren in infrastructuur heeft prioriteit op plaatsen waar de verkeersveiligheid of leefbaarheid in het geding is. 70 De Jonge Democraten zijn terughoudend met de aanleg van weginfrastructuur. 71 In plaats daarvan moet worden ingezet op een betere benutting van de capaciteit van het wegennet. 72 Hiervoor kan smart mobility en systemen die de rijtaak ondersteunen een oplossing bieden.. 73 Voorbeelden hiervan zijn filewaarschuwingen en snelheidsadviezen in de auto. 74 Smart Mobility is daarbij de opmaat naar autonoom rijden.
75 Om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te vergroten bepleiten de Jonge Democraten autoluwe binnensteden. 76 Een middel om dit te bereiken is het realiseren van transferia aan de randen van steden. 77 Daarmee wordt het wegennet gekoppeld aan het stedelijke openbaar vervoer, fietsverkeer en deelsystemen. 78 Deze transferia maken niet alleen optimale ketenmobiliteit mogelijk, maar ook wordt de verkeersveiligheid vergroot en neemt de overlast van auto's in de binnensteden af. 79 De leefbaarheid van binnensteden kan bovendien op de korte termijn worden verbeterd door het instellen van een tachtigkilometerzone op ringwegen. 80 De luchtkwaliteit verbetert aantoonbaar en bovendien zorgt het voor een vermindering van geluidsoverlast.
81 Fijnstofproblematiek en geluidsoverlast in steden en op snelwegen kunnen op lange termijn drastisch worden teruggedrongen door een grootschalige overschakeling op elektrische voertuigen. 82 Deze vervoersmiddelen zijn efficiënter in energieverbruik dan vervoersmiddelen die aangedreven worden door een motor op conventionele brandstof. 83 Nederland moet blijven behoren tot de koplopergroep in elektrisch rijden en de koppeling met het elektriciteitsnetwerk. 84 Elektrische auto’s gaan zo onderdeel uitmaken van het toekomstige elektrische Smart Grid waarin de vraag, productie en opslag van energie op elkaar is afgestemd. 85 De Jonge Democraten zijn van mening dat de overheid een stimulerende en faciliterende rol moet blijven spelen om de omslag van conventioneel naar elektrisch rijden succesvol te maken. 86 Hierbij kan men denken aan financieel voordeel door gratis parkeren en belastingkorting.
87 Daarnaast pleiten de Jonge Democraten voor meer milieuzones in binnensteden voor oudere personenauto's, bestelauto’s en vrachtwagens die op diesel rijden. 88 Dit zorgt voor minder uitstoot van fijnstof en stikstofoxide wat leidt tot een schonere lucht en een betere leefbaarheid in de stad.

89 Fietsen is gezond, vervuilt niet en neemt weinig ruimte in. 90 Op korte afstanden is fietsen een goed alternatief voor het gebruik van de auto. 91 De Jonge Democraten pleiten dan ook voor positieve discriminatie van de fiets. 92 Het gebruik van de fiets dient te worden gestimuleerd door middel van meer en betere gratis fietsenstallingen, aanleg van snelfietsroutes, fietsstraten en verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers.
93 In combinatie met openbaar vervoer vervult de fiets als voor- en natransportmiddel een belangrijke functie. 94 Deze vorm van ketenmobiliteit dient verder te worden bevorderd door betere faciliteiten bij herkomststations, in de treinen en bij bestemmingsstations.
95 De Jonge Democraten zien de elektrische scooter als een goed alternatief voor de auto op kortere afstanden die
96 te lang zijn voor een fiets. 97 Scooters met een verbrandingsmotor vormen een bedreiging voor het milieu, doordat zij zeer veel fijnstof uitstoten. 98 De Jonge Democraten pleiten daarom voor een verbod op de verkoop van scooters met verbrandingsmotor, zodat op termijn enkel elektrische scooters overblijven.

99 De Jonge Democraten erkennen het belang van de Mainport Schiphol voor de Nederlandse economie. 100 Groei van luchthavens is mogelijk, maar uitsluitend binnen de huidige normen voor veiligheid, milieu en met inachtneming van afspraken met omwonenden. 101 Enkele Nederlandse regionale luchthavens hebben daarnaast de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, met name door toename van vakantieverkeer door lage-kostenmaatschappijen. 102 Deze opmars – goed voor de ontlasting van de luchthaven Schiphol en de lokale economie rond een regionaal vliegveld – is geenszins een vrijbrief voor verliesgevende regionale luchthavens om bestaansrecht op te eisen. 103 Per geval moeten nut en noodzaak worden afgewogen. 104 Zowel uitbreiding als sluiting van regionale luchthavens behoren daarbij tot de mogelijkheden.
105 De Jonge Democraten zijn voor de invoering van belastingen voor vliegverkeer die recht doen aan de maatschappelijke kosten van het vervoer door de lucht. 106 Er wordt btw geheven over vliegtickets en brandstof. 107 Daarnaast zijn de Jonge Democraten voorstander van een ecotaks op kerosine. 108 Beiden worden minimaal in Europees verband gerealiseerd om de Nederlandse economie internationaal concurrerend te houden.

109 De Jonge Democraten zien een groeiend aantal vervoersmiddelen die niet binnen de bestaande categorieën passen. 110 Het stimuleren van dergelijke innovaties is niet gebaat bij een verbiedende houding vanwege verouderde wetgeving. 111 Bij de introductie van nieuwe vervoersmiddelen moet niet worden gekeken of deze in de bestaande regelgeving passen maar in de mobiliteitsbehoefte kunnen voorzien en daar moet vervolgens de regelgeving op worden aangepast.

112 Nederland is te klein om de ruimtelijke ordening op haar beloop te laten. 113 Echter, de naoorlogse gedachte dat ons land vanaf een centraal niveau volledig planbaar is, heeft zijn beste tijd gekend. 114 De Jonge Democraten staan dan ook voor een ruimtelijke ordening die centrale kaders uitzet waar het moet, maar ruimte geeft voor lokaal initiatief waar het kan. 115 Dit past goed binnen de sociaalliberale gedachte: een omgeving creëren waarin ieder mens de kans heeft om vrij te zijn en het individu vervolgens de ruimte geven om deze vrijheid te benutten. 116 Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat op enkele cruciale thema’s in Nederland waar de tekentafel geen antwoord op heeft meer creativiteit betracht mag worden. 117 Grensoverschrijdende planning kan daarbij uitkomst bieden.

118 Een duidelijke scheiding tussen stad en platteland is niet noodzakelijk. 119 Het is namelijk wenselijk om de mogelijkheid te bieden om stad en platteland te combineren. 120 Daarbij is een goede afstemming noodzakelijk omdat open ruimte een kwaliteitselement is dat zijn waarde kan verliezen door versnippering, doorsnijding en onderbreking. 121 De Rijksoverheid heeft samen met de provincies de belangrijkste taak bij het vaststellen van de hoofdlijnen van het ruimtelijkeordeningsbeleid. 122 Gemeenten kijken vaak te kortzichtig en handelen vaak in het belang van zichzelf/hun eigen grondgebied, terwijl de problematiek zich op hoger niveau afspeelt. 123 Een goed voorbeeld hiervan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, zie hoofdstuk Milieu en Energie).

124 De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot groen en/of natuur in de nabije omgeving. 125 De JD realiseert zich ook dat Nederland in de komende decennia verder zal gaan verstedelijken. 126 De wereldeconomie zal meer gedomineerd worden door grote steden; dit wordt in Nederland al opgemerkt door de groei van de grote steden. 127 Echter, de bevolkingsdichtheid van Nederlandse grote steden ten opzichte van andere grote Europese steden ligt beduidend lager. 128 De JD onderschrijft dan ook het belang van groei binnen het idee van de compacte stad, waarbij een duidelijke scheiding tussen stedelijk en landelijk gebied gehandhaafd wordt. 129 Het idee van verdichtingsplanologie, waarbij nieuwe bebouwing zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied wordt gerealiseerd, wordt dan ook van harte door de JD ondersteund. 130 Er zijn nog voldoende lege bedrijventerreinen die voor herbestemming in aanmerking komen. 131 Zo worden steden levendiger en blijft landelijk gebied haar charme behouden. 132 Door maatregelen voor groen en luchtkwaliteit in samenhang te nemen, worden luchtkwaliteit en leefkwaliteit van steden verbeterd, neemt hittestress af en nemen mogelijkheden tot recreatie toe.

133 Diversiteit op wijk- en stadsniveau en de bijbehorende interactie tussen mensen uit verschillende sociaaleconomische klassen, etnische achtergronden en levensstijlen dragen volgens de Jonge Democraten bij aan de levendigheid, economische dynamiek en integratie. 134 Daarnaast zijn de Jonge Democraten zich ervan bewust dat onderlinge verschillen de oorzaak van conflict en sociale problematiek kunnen zijn. 135 Mensen die op elkaar lijken zijn geneigd om elkaar op te zoeken en bij elkaar te gaan wonen. 136 Hier is op zich niets mis mee, totdat er verregaande segregatie tussen verschillende groepen plaatsvindt. 137 Hierdoor ontmoeten verschillende mensen elkaar niet meer wat integratie in de weg staat en de leefbaarheid in bepaalde wijken onder druk kan zetten. 138 De Jonge Democraten zien het recept van homogene buurten en heterogene wijken en steden als kansrijk uitgangspunt in het creëren van veilige en stabiele op buurten in combinatie met levendige en dynamische wijken- en steden. 139 Buurten waar deze diversiteit niet tot conflicten leidt, maar waar dit juist zeer goed gaat, moeten gekoesterd worden.

140 De Jonge Democraten zien een versoepeling van regelgeving in de ruimtelijke ordening als een goede ontwikkeling. 141 Door minder rigide te kijken naar ruimtelijke vraagstukken ontstaan er meer mogelijkheden voor ontwikkelingen, hergebruik en burgerinitiatieven. 142 De algehele uitkomst van een plan zou maatgevend moeten zijn, op individuele regels zou men een uitzondering moeten kunnen maken. 143 De overheid stelt ruime kaders op in het bestemmingsplan waarbinnen er zo min mogelijk belemmeringen zijn.

144 Nu biedt het bestemmingsplan vaak maar mogelijkheid voor één bepaalde functie op gebouwniveau terwijl veel mensen wonen en werken in hetzelfde gebouw. 145 Daarnaast is er een tendens gaande waarbij winkelketens, horeca en de creatieve industrie de samenwerking opzoeken en zich in multifunctionele gebouwen vestigen. 146 Door in bestemmingsplannen meerdere functies aan een gebouw toe te kennen en daarnaast bij nieuwbouw rekening te houden met de bruikbaarheid van de ruimte voor meerdere (toekomstige) functies, komt de multifunctionaliteit van gebouwen gemakkelijker van de grond. 147 Wel dient er kritisch gekeken te worden naar conflicterende bestemmingen zoals industriële gebruiksfuncties en woonfuncties.

148 De bouwsector is van oudsher een conservatieve, volgende sector. 149 Duurzame ontwikkeling en innovatie komen niet vanzelfsprekend uit de sector zelf. 150 De Nederlandse bouwsector dient te worden uitgedaagd om circulariteit van materiaal en energie-efficiëntie in de bouw na te streven. 151 De Jonge Democraten vinden daarom dat overheden een cultuur en omgeving moeten creëren waarin duurzame en innovatieve bouw wordt aangemoedigd. 152 Ten eerste door hoge wettelijke normen voor duurzaamheid in de bouw te hanteren. 153 Ten tweede innovatie aan te moedigen door middel van subsidiëring en ten derde door overheidsvastgoed te verduurzamen.

154 Langdurige leegstand van panden is onwenselijk voor de aantrekkelijkheid van gebieden voor bewoners en bezoekers. 155 Het verminderen en voorkomen van langdurige leegstand heeft prioriteit. 156 Door toenemende digitalisering is er steeds minder behoefte aan fysieke commerciële ruimtes en kantoorruimte. 157 Gebieden met veel leegstand en een onaantrekkelijk straatbeeld zijn zeer gevoelig voor versterkte verwaarlozing van de openbare ruimte en veiligheid. 158 Het verhelpen van de bestaande leegstand is belangrijk om gebieden niet te laten achteruitgaan. 159 Op korte termijn zou dit volgens de Jonge Democraten aangepakt kunnen worden door ruimte te bieden aan legaal kraken, tijdelijke bestemmingsplannen en soepeler omgaan van regelgeving door overheden. 160 Op lange termijn zouden overheden bovenregionaal moeten samenwerken om niet voor leegstand te bouwen. 161 Ook zou de samenwerking met ondernemers en bewoners gezocht moeten worden in het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke visies voor bestaande wijken.

162 De Jonge Democraten hebben als uitgangspunt dat krimp en vergrijzing van de bevolking niet als probleem maar als gegeven moet worden gezien. 163 De Jonge Democraten willen dat krimp niet wordt tegengegaan maar wordt begeleid. 164 Concreet betekent dit dat niet in elke kern koste wat kost voorzieningen in stand gehouden moeten worden. 165 Door vroegtijdig keuzes te maken middels regionale coördinatie is er tijd en geld om kernen en burgers hierop voorbereiden. 166 Hierbij achten de Jonge Democraten maatwerk per regio belangrijker dan het strikt toepassen van landelijke doelgroepenbenaderingen. 167 Belemmerende regels moeten aan de kant geschoven kunnen worden. 168 Zo zou men in krimpregio’s een uitzondering moeten kunnen maken op mededingingswetgeving. 169 Deze uitzondering maakt samenwerkingsmodellen in het bedrijfsleven mogelijk die anderszins niet levensvatbaar zouden zijn geweest.
170 Omdat kernen bij krimp niet meer autonoom functioneren is het noodzakelijk dat krimpgebieden goed ontsloten blijven met het openbaar vervoer. 171 Waar een voorziening dagelijkse noodzaak heeft, zoals scholen, zorg-, voedsel- en veiligheidsvoorzieningen, moet deze binnen 30 minuten te bereiken zijn. 172 Burgerinitiatieven als vrijwillige buurtbussen worden hierbij aangemoedigd.
173 Steeds vaker worden in kleine kernen woningen gebruikt als tweede huis. 174 Parttime bewoning is wenselijker dan langdurige leegstand. 175 Omdat langdurig verblijf in dergelijke woningen vaak illegaal is pleiten de Jonge Democraten voor het toestaan van het inschrijven op twee adressen middels een subinschrijving bij de tweede woongemeente. 176 Bij subinschrijving wordt het mogelijk voor gemeenten om deze parttime-inwoners te bereiken en burgers kunnen beter gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen. 177 De Jonge Democraten pleiten er daarnaast voor dat grensregio’s met een krimpende bevolking via grensoverschrijdend plannen voorzieningen delen.

178 Burgers verdienen een ruimtelijke ordening waar de landsgrenzen geen belemmering zijn. 179 De Jonge Democraten zouden graag zien dat overheden aan weerszijden van de landsgrens samen met elkaar ruimtelijke plannen opstellen. 180 Gezamenlijke ruimtelijke plannen hebben als voordeel dat voorzieningen gedeeld kunnen worden. 181 Dunbevolkte grensregio’s kunnen zo profiteren van nabijgelegen dichtbevolkte gebieden met een hoog voorzieningenniveau. 182 De Jonge Democraten pleiten ervoor dat er wettelijke ruimte wordt gemaakt voor grensoverschrijdende ruimtelijke ordening. 183 Bij geschillen zal een bilaterale commissie op nationaal niveau het aanspreekpunt zijn voor samenwerkende overheden. 184 De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat er een democratische legitimatie is; zodoende zal aan beide zijden van de grens de gekozen volksvertegenwoordiging grensoverschrijdende ruimtelijke plannen moeten goedkeuren.?

» Ga terug naar de politieke site