JSF

(aangenomen: winter 2014, ALV 66)

Tags: ALV 66 (26), Defensie (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

 • Er in de afgelopen 10 jaar is gezocht naar de juiste vervanger voor de verouderde F-16 jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht;
 • Het Ministerie van Defensie sinds 1997 deelneemt aan de ontwikkeling en productie van de JSF i.s.m. negen andere landen, waaronder de VS;
 • Het kabinet onlangs groen licht heeft gekregen van de PvdA-fractie voor de aanschaf van 37 JSF's.

overwegende dat

 • Het doorvliegen met de F-16 na 2027 veel extra geld kost;
 • Nederland een voordelig leveringsslot toebedeeld heeft gekregen voor de JSF-toestellen, waardoor de stukprijs voordelig uitvalt;
 • Het functionele voordeel van de internationale samenwerking is dat partners straks beschikken over goed op elkaar afgestemde toestellen, systemen en operationele concepten;
 • Een goede testfase voor een nieuw jachtvliegtuig onontbeerlijk is om de functionaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen, hetgeen Nederland bezwaarlijk zelfstandig kan;
 • De onmiddellijke baten (€275mln) bij het volledig uitstappen uit het project niet opwegen tegen de claims (max. €375mln) en andere, onzekere kostenposten;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten zich in dit stadium uitspreken voor de gecontinueerde samenwerking met de partnerlanden in het JSF-project;
 • De Jonge Democraten zich scharen achter de spoedige aanschaf van 37 JSF’s ter vervanging van de F-16;
 • De Jonge Democraten van mening zijn dat het kabinet zorg moet dragen voor een evenwichtige exploitatieplanning voor de transitiefase waarin de JSF de F-16 zal vervangen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Al sinds lange tijd wordt gediscussieerd over de vraag of Nederland door moet gaan met het JSF-project. Over de vraag welke gevolgen het uitstappen voor Nederland heeft, heeft de Algemene Rekenkamer drie scenario’s onderzocht:
1. Het voortzetten van het huidige beleid
2. Het uitstappen uit alleen de testfase van het project
3. Het terugtrekken uit het hele JSF-programma.
In het derde scenario wordt een nieuw toestel ‘van de plank’ gekocht.

Deze motie trekt een conclusie op basis van de bevindingen van dit rapport, in samenhang met het recente politieke besluit om voor de JSF te kiezen. Doordat het volledig uitstappen een enorme stroom aan claims teweeg brengt, die niet wordt evenaart door het vrijgevallen budget en er bovendien nog meer onzekere kostenposten zijn, is zekerheid in dit dossier volgens ons de enige juiste keuze.

Tenslotte is in het rapport Validering nota ‘In het belang van Nederland’ gesteld dat er nog te weinig bekend is over de transitiejaren. Wij willen dan ook oproepen om op dit gebied duidelijkheid te verschaffen

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site