Huurmarkt

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Woningmarkt (8).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • De particuliere en sociale huurwoningmarkt in Nederland niet optimaal functioneren;
  • Er te lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, o.a. door scheefwonen en tekort aan doorstroming;
  • Het aanbod in de particuliere huurwoningsector voor het middensegment vaak te wensen over laat;
  • Landelijke regelgeving vastgesteld door de Tweede Kamer door middel van huurpuntensysteem voor de gehele huurmarkt de hoogte van de huur reguleert;

overwegende dat

  • De voorgenomen ontwikkeling door het ministerie van Wonen en Rijksdienst voor ontwikkeling van een woningwaarderingsstelsel naar aanleiding van het zogenaamde ‘woonakkoord’ leidt tot nieuwe regulering;
  • Verdere regulering voor een merit good als wonen vanuit een sociaal-liberaal perspectief onwenselijk is en een nieuw bureaucratisch gedrocht ten tonele zal voeren als toetsingsmiddel;
  • De oligopolie van woningcorporaties voor alle huurwoningen in het lagere- en middensegment moet worden doorbroken

spreekt uit dat

  • JD actief moet pleiten voor liberaliseren van de huurwoningmarkt waarbij het landelijk bepaalde puntensysteem aangevuld met het woningwaarderingsstelsel wordt opgeheven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Afspraak uit woonakkoord: “Voor Prinsjesdag zal een voorstel op tafel liggen met betrekking tot vereenvoudiging van het woningwaarderingstelsel dat gebruik maakt van een combinatie van WOZ en WWS. Randvoorwaarde daarbij is dat dit niet mag leiden tot een beperking van de verdiencapaciteit van de verhuurders op macroniveau of andere schokeffecten. Tevens zal daarbij gelden dat ook voor de inkomens boven € 43.000 een maximale huur zal gelden, in tegenstelling tot het gestelde in het regeerakkoord.”

Afspraak uit regeerakkoord: “Verhuurders mogen hierbij werken met een huursombenadering. De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem.”

Door afschaffing van het puntensysteem wordt het onderscheid tussen sociale huur en particuliere huur niet meer bepaalt door het puntensysteem

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site