Begrotingsbeleid

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Economie (17).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • het meest toonaangevende onderzoek dat kortetermijnbezuinigingen ondersteunt en door meerdere beleidsmakers is aangehaald, onjuist is gebleken;
  • de economie in Nederland en in Europa als geheel na snelle, ingrijpende bezuinigingen nog niet is aangetrokken;
  • dit naar verwachting in de nabije toekomst nog steeds niet gaat gebeuren;

overwegende dat

  • gezonde staatsfinanciën op de lange termijn nog steeds van groot belang zijn;
  • economische groei in combinatie met hervormingen de beste manier is om de gezondheid van de staatsfinanciën te doen toenemen;
  • kortetermijnbezuinigingen de economische groei remmen;
  • kortetermijnbezuinigingen nu nog moeilijk te verdedigen zijn;
  • er steeds meer stemmen opgaan om de bezuinigingseisen te versoepelen;

spreekt uit dat

  • de focus van het begrotingsbeleid in Nederland en Europa meer moet komen te liggen op economische groei en hervormingen, gericht op het gezonder maken van de staatsfinanciën op de lange termijn, en minder op kortetermijnbezuinigingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Economische groei is in combinatie met hervormingen de beste manier om de staatsfinanciën op orde te krijgen. Het is dan ook van het grootste belang dat we zo snel mogelijk uit de huidige economische neerwaartse spiraal komen en de economie weer gaat groeien. De strenge eisen die gesteld worden aan het begrotingsbeleid binnen de EU (denk aan de beruchte 3%) zorgen er echter voor dat lidstaten (waaronder Nederland) naast op de lange termijn gerichte hervormingen ook ingrijpende kortetermijnbezuinigingen moeten doorvoeren. Deze kortetermijnbezuinigingen remmen de economische groei. Een veelgehoord argument voor kortetermijnbezuinigingen was de conclusie van een invloedrijk onderzoek van twee professoren van Harvard dat economische groei afneemt wanneer de schuld van een land meer dan 90% van het bruto binnenlands product bedraagt. Er is echter gebleken dat deze conclusie onjuist was door een fout in een Excel bestand. Met het onjuist zijn van het onderzoek is een belangrijk argument voor kortetermijnbezuinigingen weggenomen. Verder heeft het bezuinigingsbeleid in Nederland en Europa vooralsnog geen economische groei gebracht en zijn de verwachtingen nog steeds somber. Het is nu dan ook tijd om de nadruk meer op de lange termijn (economische groei en hervormingen) te leggen, in plaats van op het zo snel mogelijk beperken van de staatsschuld doormiddel van schadelijke kortetermijnbezuinigingen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site