Pensioenstelsel

(aangenomen: voorjaar 2011, ALV 59)

Tags: Sociale Zekerheid (6), ALV 59 (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Amsterdam op 16 en 17 april 2011,

constaterende dat

 • Het huidige pensioenstelsel bestaande en toekomstige tekorten voor het overgrote deel op jonge werknemers afwentelt;
 • De sociale partners niet in staat zijn een alternatief te presenteren dat hier substantieel verandering in brengt;

overwegende dat

 • Het onrechtvaardig is om tekorten uit het verleden af te wentelen op toekomstige generaties
 • Er dus een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel zal moeten worden vorm gegeven waarin recht wordt gedaan aan de positie van alle betrokkenen
 • Hierin het bestaansminimum voor ouderen altijd gegarandeerd moet zijn
 • Daarnaast verplichte aanvullende pensioenopbouw van belang is om te voorkomen dat ouderen free rider gedrag kunnen vertonen t.a.v. allerlei sociale voorzieningen die er zijn voor de minima
 • De verplichting om pensioen op te bouwen beperkt moet zijn, zodat iedereen een grote mate van vrijheid heeft zelf invulling te geven aan zijn of haar pensioenvoorziening
 • Dit nieuwe stelsel afgestemd moet zijn op een complexe en flexibele arbeidsmarkt

spreekt uit dat

 • Een basisuitkering gefinancierd door een omslagstelsel - zoals de AOW - behouden moet blijven voor iedereen die de pensioengerechtigde heeft bereikt
 • De verplichting om premie te betalen aan het oude tweede pijler pensioenstelsel voor iedereen per direct te vervallen komt
 • Deelnemers in dit bestaande pensioenstelsel hun ‘oude rechten’ behouden en op basis hiervan een pensioenuitkering krijgen
 • Er een nieuw stelsel voor het aanvullend pensioen moet worden vorm gegeven waarin iedereen verplicht is om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd pensioen op te bouwen
 • Hierin de hoogte van de verplichte pensioenpremie wordt vastgesteld op basis van een percentage van het belastbaar inkomen
 • Deze verplichte pensioenpremie tegelijkertijd begrensd wordt tot een maximumbedrag
 • De verplichte pensioenpremie wordt aangewend voor een geïndividualiseerde pensioenopbouw bij private financiële instellingen die onder toezicht staan van overheid
 • Deelnemers zelf kunnen kiezen bij welke financiële instelling zij pensioen opbouwen met de mogelijkheid om tussentijds van instelling te veranderen
 • Vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het opgebouwde tegoed alleen kan worden aangewend voor een levenslange lijfrente

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site