Wet openbaarheid van bestuur

(aangenomen: najaar 2011, ALV 60)

Tags: JD Groningen (11), ALV 60 (10).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

  • de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in het leven is geroepen om het recht van de burger om informatie aangaande bestuurlijke aangelegenheden in te winnen bij bestuursorganen, vast te leggen,
  • volgens de huidige wetgeving deze informatie openbaar is, tenzij er een zwaarwegende reden bestaat bepaalde stukken het predikaat “vertrouwelijk” te geven,

overwegende dat

  • de huidige procedure waarbij een Wob-verzoek ingediend moet worden om toegang tot informatie te verkrijgen onnodige vertragingen, kosten en belasting van het ambtelijke apparaat met zich meebrengt,
  • de procedure geregeld door ambtenaren misbruikt wordt om journalisten in hun werkzaamheden te belemmeren,
  • de procedure daarnaast niet zelden door burgers misbruikt wordt om een geldelijke compensatie van een bestuursorgaan te ontvangen,
  • dit laatstgenoemde misbruik er zelfs toe heeft geleid dat de huidige minister van Binnenlandse Zaken heeft voorgesteld de Wob in te perken om dit misbruik tegen te gaan,
  • de Wet openbaarheid van bestuur van groot belang is voor het democratische karakter van de Nederlandse staat,

spreekt uit dat

  • hervorming van de Wet Openbaarheid van Bestuur noodzakelijk is zodat een systeem gecreëerd wordt waarbij gegevens niet alleen openbaar maar ook publiek toegankelijk zijn voor de burger, tenzij een onafhankelijke commissie op voordracht van de behandelend minister voor specifieke stukken bevestigt dat dit onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Jonge Democraten zijn van mening dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur tegengegaan dient te worden. Kleine gemeentes kunnen op dit moment overstelpt worden met Wob-verzoeken, waardoor die niet op tijd gehonoreerd kunnen worden. Dit levert dan geldelijk gewin op voor de indieners. Inperking van de wet zou echter een grote fout zijn. Om misbruik tegen te gaan dienen de administratieve obstakels die op dit moment van kracht zijn weggenomen te worden.

Bij de vorming van de onafhankelijke commissies die bepalen welke informatie publiekelijk toegankelijk wordt en welke niet kunnen journalisten en burgers betrokken worden, evenals ambtenaren. Daarbij mag de commissie echter nooit in meerderheid bestaan uit ambtenaren. Gegevens kunnen bijvoorbeeld "niet-openbaar" verklaard worden indien openbaarheid de staatsveiligheid bedreigt, privacygevoelige informatie bevat of tot concurrentievervalsing zou kunnen leiden van.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site