Betaalbaarheid medicijnen

(aangenomen: Wintercongres 2018)

Tags: ALV79 (44).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

 • Binnen het huidige systeem van geneesmiddelenonderzoek en - ontwikkeling innovatie vooral wordt gestimuleerd door het verlenen van een monopolie via octrooiwetgeving;
 • Het verlenen van octrooien heeft geleid tot alsmaar stijgende prijzen van nieuwe geneesmiddelen;
 • Het huidig systeem niet heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe antibiotica in de afgelopen decennia;
 • Antibioticaresistentie een groeiend probleem is en kan leiden tot sterfte aan simpele infecties als longontsteking;
 • Farmaceuten op dit moment een groot deel van het geneesmiddelenonderzoek en de volledige geneesmiddelenproductie uitvoeren;
 • Delinkage een alternatief financieringssysteem is wat bestaat uit het opsplitsen van het geneesmiddelenonderzoek en geneesmiddelenproductie.

overwegende dat

 • Door het loskoppelen van ‘ontwikkelen’ en ‘in de handel brengen’ van geneesmiddelen concurrentie wordt gestimuleerd en prijzen waarschijnlijk zullen dalen;
 • Wanneer ‘ontwikkeling’ en ‘in de handel brengen’ van geneesmiddelen losgekoppeld worden, de efficiëntie, betaalbaarheid en maatschappelijke behoefte centraal kunnen staan in plaats van hoge winstmarges;
 • De ontwikkeling van nieuwe antibiotica gestimuleerd kan worden bij delinkage, doordat specifiek onderzoek naar bepaalde soorten geneesmiddelen wordt gefinancierd;
 • Op dit moment wereldwijd 81 initiatieven met betrekking tot delinkage lopen.

spreekt uit dat

 • Nader onderzoek moet worden verricht naar methoden die de ‘ontwikkeling’ en het ‘in de handel brengen’ van nieuwe geneesmiddelen loskoppelen en deze methoden, indien effectief, als financieringssysteem voor medicijnontwikkeling worden gehanteerd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Delinkage is een door de WHO, VN en vele wetenschappers aanbevolen alternatief financieringssysteem dat door middel van verschillende mechanismen kan leiden tot meer efficiënte en relevante innovatie. Het behalen van winsten op geneesmiddelenonderzoek speelt een kleinere rol bij delinkage, aangezien de financiële onzekerheid kleiner wordt door te betalen voor het onderzoek naar medicijnen in plaats van het op de markt brengen, en winstgevend zijn, van een medicijn. Veel systemen gaan uit van een public-private partnership, waarbij innovatie wordt gestuurd door betaling voor ontwikkeling van bepaalde, aangewezen soorten medicijnen. Daarnaast kan bijvoorbeeld open access van onderzoeksgegevens het onderzoek verder helpen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site