Wet flexibilisering en vereenvoudiging bv-recht

(aangenomen: najaar 2012, ALV 63)

Tags: ALV 63 (17), Ondernemerschap (1).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Per 1 oktober jl. het nieuwe bv-recht werd ingevoerd (Wet flexibilisering en vereenvoudiging bv-recht, ook wel Flex-bv);
  • De Flex-bv onder meer inhoudt dat het minimumkapitaal als oprichtingsvereiste voor de bv de facto is komen te vervallen;
  • Met het vervallen van deze voorwaarde tevens relevante waarborgen als stortingsaansprakelijkheid voor vennoten alsook de benodigde bankverklaring en evt. accountantsverklaring niet meer vereist zijn.

overwegende dat

  • Er voldoende rechtsfiguren voorhanden zijn om een startende onderneming binnen te drijven zonder dat gebruik wordt gemaakt van de bv;
  • Minimumkapitaal maakt dat een gezonde drempel bestaat voor gebruik van de bv;
  • Het van groot belang is dat crediteuren een bepaalde mate van zekerheid hebben dat een recentelijk opgerichte bv een kapitaalbuffer heeft die het gebruik van de rechtsvorm rechtvaardigt.

spreekt uit dat

  • De veranderingen die de flex-bv t.a.v. het minimumkapitaal als oprichtingsvereiste heeft gebracht (inclusief de vervallen stortingsaansprakelijkheid, bankverklaring en accountantsverklaring) zo snel mogelijk ongedaan gemaakt dienen te worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Flexibilisering is het bv-recht voor een groot deel ten goede gekomen (met name waar het gaat om meer vrijheid de bv qua statuten en aandelen naar eigen inzicht in te richten), maar op dit vlak is de plank aardig misgeslagen. Deze verandering is ingegeven door EU-jurisprudentie die het mogelijk maakt dat gebruik wordt gemaakt van rechtsvormen binnen de EU, waaronder rechtsvormen die geen minimumkapitaal vereisen. De bv van voor 1 oktober was echter een stuk betrouwbaarder rechtsvorm in vergelijking met de buitenlandse varianten zonder instapdrempel (de Engelse Ltd. is een veelgenoemd voorbeeld). Er is dan ook geen duidelijke reden te noemen om het bv-recht zoals wij dat voor 1 oktober kenden op dit punt aan te passen, het is zelfs kwalijk omdat het afbreuk doet aan de crediteurenbescherming die de vorige regeling kende.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site