Perifere winkelcentra

(aangenomen: zomer 2015, ALV 70)

Tags: ALV 70 (21), Ruimtelijke Ordening (5).

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • veel gemeenten te maken hebben met winkelleegstand in de stads- en dorpskernen;
  • er in verschillende gemeenten plannen liggen voor grote perifere winkelcentra;

overwegende dat

  • de ontwikkeling van grote perifere winkelcentra kan leiden tot meer leegstand in stad- en dorpskernen;
  • de ontwikkeling van grote perifere winkelcentra meer vervoersstromen in de hand werkt;
  • de ruimtelijke kwaliteit en ondernemersklimaat van stadskernen sterk be├»nvloed wordt door leegstand;
  • de gemeentelijke overheid medeverantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit en het ondernemersklimaat van haar stads- en dorpskernen;
  • perifere detailhandelsvestigingen waar goederen verkocht worden die door omvang/schaal moeilijk in een binnenstad passen buiten beschouwing worden gelaten;

spreekt uit dat

  • ontwikkeling van winkelgebieden moet worden geconcentreerd in bestaande winkelgebieden om leegstand te voorkomen;
  • de overheid erg terughoudend moet zijn bij het toestaan van nieuwe perifere winkelcentra buiten bestaande winkelgebieden.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site