Aanstelling burgemeesters

(aangenomen: winter 2015, ALV 69)

Tags: ALV 69 (23), Democratie (13).

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • De JD voorstander is van een gekozen burgemeester;
  • Het PP op dit moment geen inhoudelijke invulling geeft aan dit standpunt.

overwegende dat

  • Benoeming door de Kroon ondemocratisch is doordat de burger geen inspraak heeft in wie zijn burgemeester is of wordt;
  • De burgemeester een publieke functie is en iedereen zich voor deze functie verkiesbaar zou moeten kunnen stellen;
  • Burgemeesters belangrijke regiofuncties bekleden en dat het wenselijk is dat adequate personen deze functies uitvoeren;
  • De burgemeester boven partijen dient te staan.

spreekt uit dat

  • Een ieder het vrij staat en de mogelijkheid heeft te solliciteren naar de functie van burgemeester;
  • Kandidaten niet hoeven te voldoen aan voorwaarden anders dan de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad;
  • Kandidaten onderworpen worden aan een, in de gemeentewet vastgelegde, sollicitatieprocedure georganiseerd door de gemeenteraad;
  • De gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om met een tweederdemeerderheid een burgemeester te ontslaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site